Rekord for norsk lakseeksport i 2010

Norge sin totaleksporten av laks økte med 7,7 milliarder kroner til 31,4 milliarder kroner i 2010. Eksporten av laks har aldri vært høyere enn i 2010.

I desember måned var lakseeksporten på 3,5 milliarder kroner, som også er det høyeste som er målt for en enkelt måned, viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

– Global vekst i etterspørselen etter laks samtidig som den internasjonale konkurransen er redusert har bidratt til å løfte eksportverdien av laks til nye høyder. Norge har aldri produsert mer laks, samtidig som prisen øker, sier markedsanalytiker Paul Aandahl i EFF i en pressemelding.

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var i 2010 kroner 37,50 pr. kg. Snittet er 6,78 kroner høyere enn i 2009. Samtidig økte eksportvolumet av alle lakseprodukter med 73 tusen tonn til 784 tusen tonn.

Markedssjef for laks og ørret i EFF, Bjørn-Erik Stabell, har store forventninger også til 2011.

– Troen på fortsatt fremgang i 2011 skyldes først og fremst at laks og ørret oppfattes som svært sunne matvarer i markeder verden over. Samtidig har norsk havbruksnæring blitt svært innovativ og lanserer stadig nye produkter, noe som igjen bidrar til økt etterspørsel, forklarer Stabell.

Les også: Eksportrekord for norsk sjømat i 2010 04.01.2011

Fortsatt vekst til EU

Norges viktigste verdens største laksemarked er EU med et totalkonsum av atlantisk laks på over 700 000 tonn rund vekt. Eksportveksten til EU var på 24 prosent eller 4 milliarder kroner. Viktigste mottakere av norsk laks i 2010 var Frankrike, Polen og Danmark. Mens laksen til Frankrike hovedsaklig går til innenlands konsum, blir laksen til Polen og Danmark for en stor grad videreforedlet og solgt til andre EU land. Veksten til EU markedet skyldes i første rekke økt etterspørsel etter røykte produkter internt i EU.

Sterkest vekst i salget av laks til Øst-Europa

Eksporten av laks til land i Øst-Europa økte med 1,4 milliarder kroner eller 63 prosent. Dette er den relativt sett sterkeste veksten til noen markedsregion. Eksporten av laks til Russland økte med 66 prosent til 3 milliarder kroner og utgjør i 2010 82 prosent av eksporten til Øst-Europa. Årsaken til den sterke veksten er blant annet bedret distribusjon og økt etterspørsel spesielt utenfor de sentrale delene av Russland og redusert tilførsel av ørret. Andre marked som har sterk vekst i regionen er Ukraina, Hviterussland og Kasakhstan.

Sushi og sashimi driver opp laksesalget til Asia

Eksportverdien av laks økte med 43 prosent til 4,2 milliarder kroner. Viktigste marked i regionen er Japan, Hong Kong og Kina. Den sterke veksten skyldes hovedsakelig økt etterspørsel etter laks til rått konsum som sushi og sashimi.

Økt pris og redusert volum for ørreteksporten

Ørreteksporten ble redusert med 17 prosent til 1,6 milliarder kroner i 2010. Reduksjonen kom som følge av redusert produksjonsvolum. Totalt gikk eksportert volum ned med 35 prosent til 40 000 tonn produktvekt. Prisen for fersk hel ørret økte med 10,04 kroner til 40,75 kroner per kilo. Russland er viktigste ørretmarked med 53 prosent verdiandel av totaleksporten. Andre viktige ørretmarkeder i 2010 var Kina, Japan og Hviterussland.