Strengare krav til oppdrettsanlegg

Regjeringa sender no på høyring eit framlegg til strengare NYTEK-forskrift.

– Når eg i dag sender forslag til strengare reglar for teknisk standard for oppdrettsanlegg (NYTEK) på høyring, tek vi eit viktig steg vidare i arbeidet med å redusere risikoen for at oppdrettslaks rømmer, uttalte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen tidlegare denne veka.

Forslaget til strengare reglar for teknisk standard for oppdrettsanlegg følgjer opp regjeringa sine tiltak i strategien for ei miljømessig berekraftig havbruksnæring, som vart lagt fram i 2009.

– Rømmingstala har gått betydeleg ned gjennom fleire år, men dei tre siste åra har dei auka igjen. Dette viser at det framleis er arbeid som står att. Det nye regelverket er viktig i arbeidet med å redusere rømmingstala ytterlegare, uttalte Berg-Hansen i ei pressemelding.

Norsk standard NS 9415, som blant anna set krav til korleis flytande oppdrettsanlegg skal utformast og dimensjonerast, vart revidert i 2009. Etter dette er forskrifta om teknisk utforming av oppdrettsanlegga gjennomgått. Erfaringane med gjeldande regelverk har stått sentralt i utforminga av det nye regleverket som no blir sendt på høyring.

Les meir
Forslag til ny forskrift om krav til teknisk standard for flytande anlegg som blir nytta til akvakultur - NYTEK-forskrifta - høyring