Urenset slam kan spre fiskesykdommer

Urenset slam fra fiskeanlegg som gjødsel kan føre til spredning av fiskesykdommer, mener Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Bruk av urenset slam fra fiskeanlegg utgjør ingen fare for overføring av smittestoffer til mat. Det kan imidlertid ikke utelukkes at bruk av slik slam kan føre til spredning av fiskesykdommer. Det er viser en uttalelse fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet som er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

I konklusjonen skriver VKM at det er svært lite sannsynlig at smittestoff (virus, bakterier og parasitter) som forekommer i slam fra klekkeri og settefiskanlegg, eller slam fra marine oppdrettsanlegg, representerer en fare for mennesker når dette blir brukt som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Derimot er det ikke utelukket at spredning av fiskesykdommer kan skje dersom uhygienisert slam blir brukt som gjødsel eller jordforbedringsmiddel, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Foreløpig vil Mattilsynet bruke uttalelsen ved søknader om dispensasjon fra hygienekravet. I det pågående gjennomgangen av forskriften, vil uttalelsen bli brukt til å se kravet til slam fra fiskeanlegg i sammenheng med andre hygienekrav.

Les også: Skal vurdere slam fra oppdrett 11.10.2010

Mer om regelverket

I EUs nye biproduktforordning, som var på høring i Norge høsten 2010, er det klargjort at avføring fra fisk er definert ut av biproduktforordningen. Det betyr at det er Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gir hygienereglene dersom avføring/slam fra fiskeanlegg brukes som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Unntaket er dersom slammet inneholder død fisk, da skal en fortsatt forholde seg til biproduktforordningen. Den aktuelle forskriften om organisk gjødsel pågår det en fullstendig gjennomgang av nå.

Skal slammet brukes som gjødsel eller jordforebedringsmiddel skal det registreres i Mattilsynet elektroniske skjematjeneste. Det er også kvalitetskrav som må oppfylles, og det kan nevnes som eksempel krav til stabilisering, hygiene og maksimalt tungmetallinnhold. Innholdet av næringsstoff skal også oppgis.