Fikk pukkellaks i Matre

Forskningsstasjonen i Matre har fått inn en laksefisk som er uvanlig på Vestlandet - en pukkellaks som hører hjemme på begge sider av Beringstredet.

Akkurat som for kongekrabben, er det russerne som har sørget for at vi nå finner denne arten i norske farvann, skriver Havforskningsinstituttet.

- Laksen ble tatt av en sportsfisker i kraftutløpet på Matre. Siden han ikke hadde sett lignende tidligere og ikke ville spise den, leverte han den til oss, sier stasjonsleder Øivind Torslett på Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Matre.

Fisken var 1377 gram og 51 cm lang. Den var en kjønnsmoden hann med rennende melke og den hadde 4 lakselus. Torslett mener det er snakk om en pukkellaks eller pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha).

Dette bekreftes av to av instituttets eksperter på introduserte arter, Gro van der Meeren og Andres Jelmert. Etter å ha konferert med fagfolk både på Norsk institutt for vannforskning og Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidligere kjent som Landbrukshøgskolen på Ås), kan de melde følgende:

Gyter og dør

- Russerne satte ut 143 millioner yngel på Kolahalvøya fra 60-tallet og frem til midt på 70-tallet. Den ble også satt ut i elver som munner ut i Østersjøen, der den nå er etablert. Pukkellaksen ble hentet fra øyen Sakhalin som ligger like nord for Japan. Det ble sporadisk fanget pukkellaks fra Mandal til Island i denne perioden, også i Hordaland. I Norge etablerte pukkellaksen seg i Finnmark og på Svalbard.

Pukkellaks er en art som ikke er kjent å kunne hybridisere med atlantisk laks. Den lever kun i to år, og dør etter gyting om høsten. Det dannes derfor to populasjoner som reproduserer helt uavhengig av hverandre, kalt partall- og oddetall-populasjonen. 

Utsettingene for ca. 40 år siden førte til en etablering av oddetallspopulasjonen. Laksen som er fanget i Matre er fra 2007-gytingen. Særlig i Neiden i Finnmark har det enkelte år vært store mengder oppe i elva. I Finnmark var gytingen tidligere enn for atlantisk laks, så den gjorde neppe noen skade for gytesuksessen for den stedegne arten.

Pukkellaks som har funnet veien til fjordene på Vestlandet, kan like gjerne stamme fra populasjonene som har etablert seg i Østersjøen, som en som har vandret nedover fra Kolahalvøya eller Finnmark.

Problem i Finnmark

I Neiden i Øst-Finnmark har de et så stort innslag av pukkellaks at Fylkesmannen har satt i gang en konsekvensutredning.

- Våren 2008 ble det registrert yngel fra gytingen foregående høst i Vestre Jakobselv. Det er første gang suksessfylt gyting til pukkellaks er dokumentert hos oss, heter det i et notat fra fylkesmannen i Finnmark.