Gode tall fra Lerøy Seafood Group

Del saken

Lerøy Seafood Group oppnådde i første kvartal 2011 et resultat før skatt på 500,6 millioner kroner, mot 553,4 millioner kroner i første kvartal 2010.

Det fremgår av regnskapet for for 1. kvartal 2011 som Lerøy Seafood Group ASA har lagt frem i dag.

- Svært positiv driftsresultatutvikling i 1. kvartal

Lerøy Seafood Group konsernet hadde i første kvartal 2011 en omsetning på 2.225 millioner kroner som er en oppgang fra 1.873 millioner kroner i samme periode i 2010.

- Styret er fornøyd med konsernets driftsutvikling og tilfreds med periodens resultat som til nå er det beste første kvartalet i konsernets historie, heter det i rapporten fra selskapet.

Konsernets driftsresultat før verdijustering av biomasse ble i første kvartal 2011 på 445,8 millioner kroner mot tilsvarende 255,1 millioner kroner i første kvartal 2010.

Den sterke veksten i driftsresultatet sammenlignet med første kvartal i 2010 utgjør hele 74,8 prosent. Veksten kommer som følge av høyere volumer og bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter, atlantisk laks og ørret.

Konsernets prisoppnåelse for laks og ørret vil med bakgrunn i dets langsiktige industrielle markedsstrategi naturlig nok avvike fra priser i spotmarkedet. Realiserte kontraktspriser har vært lavere enn gjeldende spotpriser dette kvartalet. Konsernets kontraktsandel var i første kvartal 2011 på 53 prosent og vil ut fra dagens kontraktssituasjon ligge mellom 40-50 prosent for 2011. Inngåtte kontraktspriser for 2011 er vesentlig høyere enn for 2010. Dette, sammenholdt med konsernets positive markedssyn, tilsier i dag at konsernet forventer god prisoppnåelse også fremover.

Resultat før skatt og verdijustering av biomasse ble i første kvartal 2011 på 458,0 millioner kroner mot 266,9 millioner kroner i første kvartal 2010.

Norskott Havbruk

Det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk (Skottland-baserte Scottish Sea Farms Ltd) har som følge av gode markedsforhold og bedret biologi, vist en positiv resultatutvikling i kvartalet til tross for vesentlig lavere volumer, opplyses det i regnskapsrapporten.

Inntekt fra tilknyttede selskaper før verdijustering av biomasse har derfor økt fra 26,2 millioner kroner i første kvartal 2010, til 29,0 millioner kroner i første kvartal 011. 

Nøkkeltall fra Lerøy Seafood Group

  • Høstet 27,9 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret (1. kvartal 2010: 22,5).
  • Omsetning MNOK 2.225 (1. kvartal 2010: 1.873).
  • Driftsresultat før verdijustering av biomasse MNOK 445,8 (1. kvartal 2010: 255,1).
  • Driftsresultat per kg NOK 16,0 (1. kvartal 2010: 11,3).
  • Resultat før skatt og verdijustering av biomasse MNOK 458,0 (1. kvartal 2010: 266,9).
  • Bransjens spotpris for hel superior laks har steget med 17,0 prosent sammenlignet med første kvartal 2010.
  • Netto rentebærende gjeld MNOK 940 (31.3.2010: 1.132).
  • Egenkapitalgrad 54,8 prosent.
     

Utbytte kr 10,00 per aksje  

Resultatet i første kvartal i år tilsvarer et resultat før verdijustering av biomasse på 5,80 kroner per aksje mot tilsvarende 3,71 kroner per aksje i første kvartal 2010. Antall utestående aksjer er på 54.577.368 aksjer.

Den annualiserte avkastningen på konsernets sysselsatte kapital (ROCE) før justering av biomasse i første kvartal i år ble på 28,1 prosent mot 20,6 prosent i samme periode i fjor. Konsernet er solid med en regnskapsmessig egenkapital på 6.367 millioner kroner som tilsvarer en egenkapitalandel på 54,8 prosent, opplyser selskapet i rapporten.

Konsernets netto rentebærende gjeld ved utgangen av første kvartal i år, er på 940 millioner kroner mot tilsvarende 1.132 millioner kroner per 31. mars 2010. I perioden er det blitt betalt ut utbytte på MNOK 375, samt økt netto rentebærende gjeld med MNOK 689 i forbindelse med oppkjøpet og innkonsolideringen av Sjøtroll Havbruk AS.

- Reduksjonen i netto rentebærende gjeld på 1,3 milliarder kroner de siste fire kvartalene, justert for utbytte og oppkjøp, er svært tilfredsstillende, fremholdes det i regnskapsrapporten.

Styret har foreslått for selskapets generalforsamling som avholdes den 25. mai 2011 at utbyttet for år 2010 settes til 10,00 kroner per aksje. Aksjen noteres eksklusiv utbytte den 26. mai 2011

Forventer bedre resultat i 2011 enn i 2010  

Forventningene til fremtidig utvikling i verdensøkonomien, herunder utvikling i etterspørselen etter konsernets produkter har blitt mer positive og mindre preget av frykt. Når det er sagt, så mener styret at usikkerheten i makrobildet fortsatt er noe større enn det man kan regne som normalt, heter det i rapporten.

Utviklingen i etterspørselen etter konsernets hovedprodukter, atlantisk laks og ørret, har vært svært positiv så langt i år. Selskapet forventer en større vekst i det globale tilbudet de nærmeste årene enn hva vi har sett de to siste årene.

- Tilsvarende forventer vi en fortsatt god utvikling i den globale etterspørselen etter atlantisk laks. God etterspørsel og forventning om bedret produktivitet i konsernets produksjon, herunder bedret biologi, danner grunnlaget for styrets positive holdning til konsernets utvikling, opplyses det i rapporten.

- Styret forventer i dag et bedre resultat for konsernet i andre kvartal år 2011 enn det konsernet oppnådde i andre kvartal 2010 og tilsvarende for året som helhet.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q1 2011 - Lerøy Seafood Group ASA (pdf) (norsk og engelsk)
Presentasjon Q1 2011 - Lerøy Seafood Group ASA (pdf)