Avviste anke fra Raunes Fiskefarm

VINDAFJORD: Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra Raunes Fiskefarm AS.

Raunes Fiskefarm AS anket Gulating lagmannsretts dom av den 24. februar 2011, i saken mot AF Gruppen, men nådde ikke frem i Høyesterett, melder Haugesunds Avis.

Høyesterett har kommet frem til at saken ikke har prinsipiell betydning og at heller ikke andre forhold tilsier at saken skal tillates fremmet for Høyesterett. Ankesaken er avvist av Høyesterett som uttaler følgende:

«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. Tvisteloven paragraf 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet. Ankemotparten har påstått seg tilkjent saksomkostnader med 48 000 kroner. Påstanden tas til følge».

– AF Gruppen tar avgjørelsen til etterretning. Dommen i Gulating lagmannsrett er i samsvar med AF Gruppens oppfatninger, skriver senior advisor Evy M. H. Lærdal i en pressemelding.

Krevde erstatning

Raunes Fiskefarm ble først tilkjent 40 millioner kroner i erstatning for tap de ble påført av AF Gruppens virksomhet i Vats. Kravet var 100 millioner kroner. Dommen fra Haugaland tingrett ble imidlertid anket av AF Gruppen.

Les også: AF Gruppen anket dom 08.11.2009

Les også: Raunes vant mot AF Decom 09.10.2009

Erstatningskravet fra Raunes Fiskefarm ble begrunnet med fiskedød, tapte inntekter og kostnader med flytting av anlegget. Oppdretteren argumenterte med at det er umulig å drive produksjon av torskeyngel og oppdrett av fisk ved siden av det store opphuggingsanlegget som er bygget av AF Gruppen.

I ankedommen fra Gulating lagmannsrett den 25. februar i år, ble erstatningen redusert til 5.9 millioner kroner, samtidig som Raunes Fiskefarm ble dømt til å betale AF Gruppens saksomkostninger på 3,3 millioner kroner.

Nå blir blir dommen fra lagmannsretten stående.