Tilbakefører gebyr til skjellprodusenter

Mattilsynet har i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet besluttet å tilbakeføre gebyr innbetalt fra skjellprodusenter.

I forbindelse med gjennomføring av det nye Hygiene- og kontrollregelverket, vedtok Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet at produsenter som driver oppdrett av skjell skulle betale et årlig gebyr. Gebyret skulle dekke deler av Mattilsynets utgifter ved kontroll av skjell.

Innen juni 2011

Mattilsynet startet innkrevingen av gebyret i oktober 2010. På bakgrunn av at gebyret ble innført så sent på året fikk imidlertid ikke skjellprodusentene alle de tjenestene som var forutsatt ved innføringen av gebyret. Dette er bakgrunnen for at gebyret tilbakeføres. Innbetalt gebyr, med rente, vil bli tilbakeført innen utgangen av juni 2011.

Gebyrordningen skal gjennomgås

Mattilsynet tar i samråd med matdepartementene sikte på å gjennomgå gebyrordningen for produsenter av muslinger med videre i løpet av året.

Videreføring av laboratoriesystem

Da gebyret trådte i kraft i 2010 ble det etablert et system der Mattilsynet dekker kostnader for visse laboratorieanalyser. Dette systemet videreføres for 2011, men systemet blir vurdert sammen med gebyrordningen i løpet av 2011, opplyser Mattilsynet.