Store mangler ved rømmingssikringen

Flere settefiskanlegg i Møre og Romsdal har store mangler i primær- og sekundærsikringene som skal hindre at fisk rømmer.

Fiskeridirektoratet vil derfor fortsette med uanmeldte kontroller utover året.

Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal har så langt i år hatt fokus på uanmeldte inspeksjoner av landbaserte anlegg for produksjon av laksefisk. Det har særlig vært sett på kravene til dobbelsikring og rømmingsrisiko. 12 anlegg i regionen er kontrollert, melder Fiskeridirektoratet.

- Har hatt god tid

Den 1. januar 2008 ble det innført regler der det for settefiskanlegg kreves dobbeltsikring av avløp for å hindre at fisk rømmer enten gjennom avløp eller på annen måte.
 
– Det er med andre ord over tre år siden kravet til sikring av avløp ble innført. Vi mener eierne av anleggene har hatt svært god tid til å etablere sikringstiltak som tilfredsstiller kravene, sier Jan Erich Rønneberg, rådgiver i region Møre og Romsdal.
 
Fiskeridirektoratet sendte 18. desember 2008 ut et brev til alle innehavere av lokaliteter for settefisk i Møre og Romsdal der det ble orientert om at det var innført krav til dobbelsikring i landbaserte anlegg.

– I den forbindelse ba vi om å få tilsendt plantegninger og beskrivelser som viste system for inntak av vann, vanngjennomstrømming, avløp samt plassering og beskrivelse av primære og sekundære sikringer, sier Rønneberg.
 
- Burde ha oppdaget feil

Alle innehaverne sendte inn dokumentasjon over gjennomførte og planlagte tiltak. Resultatene av denne tilbakemeldingen tydet på at de fleste hadde rettet seg etter krav i forskriften, eller hadde umiddelbare planer for å få dette på plass.
 
Men årets kontroller har vist at det altså ikke er tilfellet.

– Vi mener at lokalitetene gjennom sine systemer for internkontroll og internrevisjon burde hatt kunnskap og erfaring til selv å avdekke de mangler og feil vi har funnet under flere av inspeksjonene, sier Rønneberg.
 
Ved noen av lokalitetene har risikovurderingen vært svært mangelfull sammenlignet med kravene til internkontroll (IK-Akvakultur) og akvakulturdriftsforskriften, opplyser direktoratet.
 
- Fisk kan ha rømt

Ved to lokaliteter ble det funnet både levende og død fisk ved sekundærsilen. Etter direktoratets mening skal det ikke være mulig at fisk havner der ettersom primærsikringen skal være tett og sikker.
 
På flere lokaliteter ble det også avdekket at gjennomførte tiltak som oppdretter selv mener er gode nok, ved nærmere undersøkelser har vist seg å være svært mangelfulle. I det groveste tilfellet er det stor sannsynlighet for at det har rømt fisk uten at oppdretter har oppdaget det, påpeker direktoratet.
 
Pålegg og tvangsmulkt

Direktoratet har fulgt opp alle avvikene og gitt forhåndsvarsel om pålegg og tvangsmulkt.
 
Samtidig er det gitt frister for når avvikene skal være lukket. Dersom oppdretter mener det ikke er mulig å lukke avvikene innen tre måneder fra varselet ble gitt, må han søke om utsatt frist. En slik søknad vil bli behandlet av tilsynsseksjonen i Fiskeridirektoratet sentralt i Bergen.
 
Så langt er de fleste avvikene lukket innen fristen, mens noen få har signalisert at de ønsker utsatt frist.