EU-ja til ikke-godkjent GMO

EU-kommisjonen vedtok den 24. juni en lovgivning som legger til rette for at dyrefôr som inneholder små mengder av ikke-godkjente genmodifiserte organismer kan importeres til EU.

Hensikten med lovgivningen er å sikre at funn av spormengder av ikke-godkjent GMO blir behandlet likt av alle EUs medlemsstater, samt å forhindre mangel på dyrefôr i EU.
 
Forordningen definerer felles retningslinjer for prøvetaking og analyser, og definerer 0,1 prosent som «teknisk null», melder Direktoratet for naturforvaltning (DN).
 
Både EU-parlamentet og EU-rådet har vurdert saken uten at disse organene har funnet grunn til å stanse lovgivningen, som derfor ble vedtatt av EU-kommisjonen fredag 24. juni 2011.
 
Endringen trår i kraft 20 dager etter publisering av vedtaket.

Forslaget vekket debatt

Forslaget fra EU-kommisjonen som nå er vedtatt, kom etter flere tilfeller i 2009 der fôr, eller råvarer til fôr, måtte returneres til opphavslandet fordi det ble funnet spor av GMO. Og i februar i år EU-komiteen «Standing Committee on the Food Chain and Animal Health» (SCFCAH) grønt lys for forslaget.

– EU importerer store deler av husdyrfôret sitt fra områder hvor GMO dyrkes i stort omfang. Retur av laster kan føre til knapphet på fôr. De nye reglene skal forhindre dette, uttalte seniorrådgiver Bjarte Rambjør Heide i Direktoratet for naturforvaltning (DN) i februar i år.

Maksimalt 0,1 prosent
 
Innblandingen av ikke godkjent GMO kan skje på åkeren eller under transport ved at containere tidligere er brukt til å transportere GMO som ikke er godkjent. Det er vanskelig å gardere seg mot at genmodifisert materiale som ikke er godkjent i Europa blir med i laster som kommer hit. EU-vedtaket inneholder likevel klare begrensninger for hvor store mengder GMO som blir tillatt, maksimalt 0,1 prosent.
 
Det er også bare to grupper GMO som blir tillatt. For det første genmodifiserte organismer som har vært godkjent i EU tidligere, men hvor godkjenningen har gått ut på dato. For det andre GMO som har vært inne til godkjenning i EU i minst tre måneder, og allerede er godkjent i et land utenfor den europeiske union.
 
Stiller krav
 
– Forslaget vil ikke bety at det er fritt fram for genmodifiserte organismer i Europa. Flere krav skal være innfridd for at sporene av GMO blir akseptert, uttalte Rambjør Heide i februar.
 
Alle organismer som EUs matsikkerhetsorgan mener kan være skadelig for helse eller miljø selv i små mengder, vil være utelukket. For at innblanding av en ikke-godkjent genmodifisert organisme skal kunne godtas, må det også finnes EU-godkjente teknikker for å påvise den gjennom DNA-analyser.
 
Vedtaket inneholder retningslinjer for prøvetaking og tolking av analyseresultater, slik at funn av GMO blir behandlet likt i hele EU. Medlemslandene må rapportere alle funn til EU-kommisjonen årlig, men gjentatte funn innenfor tre måneder skal rapporteres umiddelbart.
 
Klare fronter
 
Mange har vært skeptiske til forslaget som nå er vedtatt. EU-kommisjonen mener vedtaket vil redusere faren for mangel på fôr. Motstandere har hevdet at man nå åpner opp for at fôr vil inneholde genmodifisert materiale som ikke har gjennomgått en risikovurdering som holder europeisk standard. Ifølge kritikerne kan dette føre til at man importerer GMO som senere kan vise seg å være skadelige for helse eller miljø.
 
– Forslaget fra EU-kommisjonen vil ikke automatisk gjelde i Norge, men kan bli tatt inn i EØS-avtalen. Spørsmålet om inkludering i avtalen vil bli vurdert av norske myndigheter på samme måte som med alle andre vedtak i EU, uttalte Bjarte Rambjør Heide tidligere.

Les mer hos EU-kommisjonen
•  Questions and answers on the low level presence (LLP) of GMOs in feed imports

Les også: VKMs innspill til matpolitikken 21.11.2010