Transport av levende fisk og smitterisiko

Mattilsynet jobber med å utrede mulige regelverksendringer som tiltak knyttet til risiko for smittespredning ved transport av akvakulturdyr.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har i sine miljøtiltak ytret et ønske om forskriftsfestede krav om lusefilter på alle brønnbåter og slakterier innen utgangen av 2012. På den bakgrunn har Mattilsynet i første omgang avgrenset utredningen til å vurdere krav til installasjon av lusefilter på alle brønnbåter og slakterier, og gjennomført en konsekvensvurdering av et slikt forskriftskrav, melder Mattilsynet.

Mattilsynet anbefaler ikke krav om lusefilter nå

Mattilsynet mener at oppsamling av lakselus og egg som faller av under direkte lossing av fisk fra brønnbåt og ved pumping av fisk fra slaktemerd, kan gjennomføres ganske raskt uten store tekniske utfordringer eller økonomiske konsekvenser.

- Vi ser imidlertid liten nytte av et slikt krav uten et samtidig forbud mot slaktemerder og anbefaler derfor ikke at kravet innføres nå, uttaler Mattilsynet.

Krav om installering av lusefilter på alle båter vil få store økonomiske konsekvenser for næringen og kan, på grunn av begrenset verftskapasitet ikke, gjennomføres innen utløpet av 2012, påpeker Mattilsynet. Tilsynet mener også at et slikt tiltak alene vil ha begrenset nytte.

- Vi anbefaler derfor ikke å innføre et slikt krav nå. Innføring av krav om lusefilter ved nybygging av brønnbåter er mer realistisk, men det bør først vurderes om sikring mot andre smittestoffer bør innføres samtidig for å unngå ekstra økonomiske omkostninger dersom et slik krav skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt, heter det videre fra Mattilsynet.

Mattilsynet har likevel på bakgrunn av oppdrag fra departementet, utarbeidet forslag til forskrifter som viser hvordan krav om fjerning av lus fra brønnbåt og ved slakteri kan utformes.