- Mye lakselus truer villaksen

I deler av landet kan en hel årsklasse av villaks bli kraftig svekket fordi villakssmolten i år ble rammet av mye lakselus på veien fra elvene til havet, mener Direktoratet for naturforvaltning.

Mange slike år kan over tid bli katastrofalt for villaksstammene, frykter direktoratet.

De siste årene har oppdrettsnæringen i Norge vært pålagt å avluse oppdrettslaksen i merdene om våren. Målet er å redusere mengden lakselus, så villakssmolten, det vil si den unge utvandrende laksen, kan svømme fra elvene til havet uten å få mye lakselus på seg.
 
Forskere som i vår har undersøkt lakselus på utvandrende villakssmolt og på sjøørret, har funnet store mengder lus på fisken i flere regioner. Situasjonen er spesielt ille i deler av Ryfylke, Hardangerfjorden, Sognefjorden og Trondheimsfjorden
 
– Ett år med høye nivåer kan ødelegge en årsklasse med laks i de områdene som er verst rammet. Mange år med høye nivåer kan utrydde hele laksestammer. Dessverre har vi mange år med høye nivåer bak oss, slik at effekten over tid blir dramatisk – spesielt på Vestlandet, hevder direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN) i en pressemelding.

Les også: - Mye lakselus i flere områder 14.06.2011
 
Mattilsynet er bekymret

Mattilsynet er bekymret over de høye lusenivåene som er funnet og hvordan dette har påvirket villakssmolten. Tilsynet konkluderer med at målet med våravlusningen ikke ble nådd, og at årsaken er en høy konsentrasjon av oppdrettsfisk i flere områder, en for lang avlusningsperiode og dårlig koordinering ved bruk av lusemidler.
 
Mattilsynet konkluderer også med at luseplanene fra oppdretterne, med tiltak for forebygging og bekjemping av lus, har fungert relativt dårlig. Mange planer kom for sent inn, innholdet i planene er av varierende kvalitet, og de følges i liten grad opp av aktørene.
 
– Mattilsynets konklusjoner er oppsiktsvekkende. Det er alvorlig når den ansvarlige fagetaten stiller så klare spørsmål ved næringens innsats mot lakselusa, sier DN-direktøren.

Les også: - Målet med våravlusingen ble ikke nådd 14.06.2011
 
Fisk svekkes eller dør
 
Lakselusa er en parasitt som lever i saltvann og biter seg fast i fisken. Det lille krepsdyret spiser huden til laks, sjøørret og sjørøye. Lusa lager sår som gjør fisken utsatt for infeksjoner, og kan gi alvorlige problemer med saltbalansen i kroppen. For en liten villakssmolt skal det forholdsvis få lus til før fisken blir svekket. Med mer enn ti lus på kroppen kan fisken dø. Lakselusa er også ødeleggende for sjøørreten som svømmer i fjordområdene våre hele året.
 
– Rapportene viser at opptil 97 prosent av sjøørreten som ble undersøkt i enkelte områder hadde så mye lus at det skader fisken. Det er også funnet urovekkende mye lus på villakssmolt. Tallene er så høye at det vil dø fisk. Spørsmålet er hvor stor dødeligheten blir, sier DN-direktøren.
 
Havforskningsinstiuttet (HI), som koordinerer lakselusovervåkningen på villfisk i Norge, konkluderer med at 2011 kan bli et år med svært høyt infeksjonspress langs store deler av Vest- og Midt-Norge. HI mener også at dette sannsynligvis vil bryte med regjeringens mål for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring.
 
Viktig parasittforskning
 
Lakselusa er også en trussel mot laksefisk ved at den kan spre sykdom. De siste årene har forskere funnet at lusa kan være bærer av flere bakterier, virus og parasitter. Lusa kan dermed spre sykdom hos fisk, samtidig som den i seg selv svekker fiskens immunforsvar og gjør den mer utsatt for sykdom.
 
– Det er først de siste årene at forskere har begynt å oppdage disse sammenhengene, og vi vet ennå ikke omfanget av denne tilleggstrusselen for villaksen. Sykdomsspredningen som lakselusa kan gi, er i seg selv et argument for å holde lusemengdene under kontroll. Det har man dessverre ikke klart så langt, sier Janne Sollie.