Jakter på bedre smittehåndtering

Veterinærinstituttet leder et smitteforsøk for å få mer kunnskap om SAV-viruset, som gir pankreassykdom (PD) på fisk.

Hvor lett smitter SAV og hvilke faktorer spiller inn i smittepress? Hvor lang tid tar fra en fisk blir smittet til den kan spre viruset videre?

I et smitteforsøk som utføres ved VESO Vikan, undersøker og sammenligner forsker Saraya Tavornpanich fra Veterinærinstituttet hva som skjer med frisk fisk som blir satt sammen med fisk som er smittsomme med PD-virus, melder Veterinærinstituttet. Den smittsomme fisken er injisert med PD-virus i buken.

− Fra tidligere smitteforsøk vet vi at det tar omtrent to uker før en injeksjon av virus til denne fisken blir smittefarlig til andre fisk, sier hun.

Undersøker mottagelighet for smitte

− Det ene vi prøver å finne ut er hvor lang tid det tar før den friske fisken blir infisert, og deretter, hvor lang tid tar det før også denne blir smittefarlig og kan spre viruset.

Les også: Stor oppslutning om PD-tiltak 23.05.2011
Les også: Vil bekjempe sykdom med helhetsblikk 19.05.2011

Spiller fisketetthet en rolle?

Tavornpanich undersøker blant annet om tetthet av fisk har noe å si for smittepress. Den friske fisken er satt ut i to like kar der ene karet fire ganger så mye frisk fisk i seg som det andre. Deretter er lik mengde smittefarlig fisk satt ut i hvert av disse karene.

− Vi mangler kunnskap om hva tetthet av fisk har å si for hvor raskt og omfattende smitten skjer, forklarer Tavornpanich.

− For å minimalisere spredning og skadeomfang ved utbrudd, er det derfor viktig å få mer kunnskap om dette, sier Tavornpanich.

Smittefarlig – hvor lenge?

− Vi undersøker også hvor lenge fisken forblir smittespredere og når fisken ikke lenger er smittefarlig. Dette er viktig kunnskap for næring og forvaltning, eksempelvis for å vurdere hvor lenge man bør og skal isolere smittesprederne i den endemiske sonen (Vestlandet opp til Hustadvika) for å unngå videre spredning innenfor sonen, forklarer hun.

Fra forsøk til modell

Resultatene fra dette prosjektet skal brukes for å utarbeide en modell for spredning av PD innen en populasjon av laks. Modellen kan brukes til å simulere data og dermed forutsi hvordan sykdomsforløpet vil bli under gitte betingelser dersom en populasjon smittes.

− Vi vil også evaluere hvordan faktorer som for eksempel fisketetthet har innflytelse på spredningsdynamikken og prøve å identifisere hvilke faktorer som er viktige for spredningen, sier Tavornpanich. − Det vil være viktig kunnskap når bedre kontrollstrategier skal utvikles.

− Økt kunnskap om spredningsdynamikken av PD innen en populasjon og hvordan ytre faktorer som for eksempel tetthet og temperatur påvirker denne, kan igjen hjelpe oss til å lage bedre modeller for spredning mellom lokaliteter, sier Tavornpanich.

Forsøket er en del av de to NFR-finansierte prosjektene TriSAV (”Transmission routes and infection dynamics of salmonid alphavirus”) og SIP (”Moderen tools for the study of host-agent interactions of emerging fish diseases”) prosjektet og er i tillegg finansiert av NADIR (The European Network for Animal Disease Infectiology Research Facilities).

Les også: PD-utbrudd kan gi dårligere laksekvalitet 19.05.2011