Høy fortjeneste av laks og regnbueørret

Del saken

Selskap med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret oppnådde en kraftig forbedring av lønnsomheten fra 2009 til 2010.

Fortjeneste per kilo økte fra kr 5,14 i 2009 til kr 9,03 i 2010, mens gjennomsnittlig driftsmargin gikk opp fra 20,9 prosent i 2009 til 32,1 prosent i 2010.

Det viser Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for selskap med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i 2010, melder Fiskeridirektoratet.
 
Beregninger basert på foreløpig datamateriale gir et samlet resultat før skatt for matfisknæringen på 11 milliarder kroner i 2010. For 2009 viste tilsvarende beregninger 5 milliarder kroner, og 1,2 milliarder kroner for 2008.

Les også: Et godt år for matfiskprodusentene 25.11.2010

Økt salgspris

Hovedårsaken til den positive utviklingen, kan i stor grad relateres til økning i salgsprisene for laks og regnbueørret fra 2009 til 2010, som igjen skyldes bedre markedsforhold i 2010 sammenlignet med 2009.

Gjennomsnittlig salgspris per kilo solgt laks økte med 24,9 prosent til kr 31,24 i 2010, mens gjennomsnittlig salgspris per kilo solgt regnbueørret økte med 29,9 prosent til kr 31,65 i 2010.

Økte produksjonskostnader

Undersøkelsen viser på den annen side en negativ utvikling i produksjonskostnad per kilo og produktivitet fra 2009 til 2010.

Gjennomsnittlig produksjonskostnad per kilo økte med 11,1 prosent fra kr 17,48 i 2009 til kr 19,42 i 2010. De fleste kostnadsposter økte fra 2009 til 2010.

Størst var økningen i gjennomsnittlig lønnskostnad per kilo fra 2009 til 2010. Gjennomsnittlig lønnskostnad per kilo økte med 31 prosent, og var kr 1,69 i 2010. Denne økningen skyldes både høyere lønn per årsverk og høyere antall årsverk.

Som en naturlig følge av høyere råvarepriser til laksefôr, økte gjennomsnittlig fôrkostnad per kilo fra 2009 til 2010. Gjennomsnittlig fôrkostnad per kilo gikk opp fra kr 9,85 i 2009 til kr 10,64 i 2010. Fôrkostnad utgjør mer enn 50 prosent av produksjonskostnadene. Endringer i denne kostnadsposten har derfor stor betydning for de totale produksjonskostnader per kilo. Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig fôrpris per kilo var kr 8,11 i 2010 mot kr 7,78 i 2009.

Redusert produktivitet

Produktiviteten, målt ved gjennomsnittlig produksjon per årsverk, gikk ned fra 452,7 tonn i 2009 til 378,2 tonn i 2010. Dette er en reduksjon på 16,5 prosent. Reduksjonen kan forklares med en nedgang i gjennomsnittlig biomasse kombinert med en økning i gjennomsnittlig antall årsverk fra 2009 til 2010.

De fremlagte tallene er foreløpige. Beregningene er basert på 55,7 prosent av alle tillatelser i drift for matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i 2010. Endelige tall vil bli publisert i en egen rapport den 25. november i år.