Vil ha produksjonsområder i oppdrett

Del saken

Fire direktorater ønsker at det innføres produksjonsområder oppdrett. Det fremkommer av høringssvarene til arealutvalget sin rapport.

Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning vil alle innføre produksjonsområder og handlingsregler for å sikre best mulig arealutnyttelse med minst mulig miljøpåvirkning i havbruksnæringen. 

De fire direktoratene støtter ekspertutvalgets hovedpunkter i rapporten «Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til begjær», men har ulikt syn på enkelte deler av utvalgets anbefalinger.

Blant annet mener direktoratene at det er nødvendig å arbeide videre med hvordan en del tiltak kan gjennomføres i praksis, opplyser direktoratene i en felles pressemelding. Høringssvarene fra de ulike direktoratene kan lastes ned nederst i denne artikkelen.

Les også: Arealutvalgets rapport på høring 05.03.2011
Les også: Arealutvalgets rapport snart på høring 05.02.2011

Produksjonsområder og handlingsregler

Direktoratene er enige om følgende:

  • At det er nødvendig å etablere produksjonsområder adskilt av oppdrettsfrie soner og å definere handlingsregler og indikatorer for å utnytte potensialet i norsk havbruksnæring på en effektiv og samtidig fullt ut forsvarlig måte.
     
  • At kystsonen bør kartlegges bedre og at det bør opprettes en nasjonal strømkatalog (detaljert informasjon om strømforhold langs kysten) for å oppnå best mulig vitenskapelig grunnlag for lokalisering av oppdrett ut fra miljømessige og smittehygieniske hensyn.
     
  • At det bør legges til rette for alternative produksjonsformer som ivaretar miljøhensyn på en bedre måte enn dagens produksjonsløsninger gjør, samtidig som det må tas hensyn til utfordringene vedrørende fiskehelse og -velferd.
     

Flere myndigheter er involvert i dagens forvaltning, og det vil være naturlig å se nærmere på hvordan forvaltningen og gjennomføringen av utvalgets forslag kan samordnes effektivt, mener direktoratene.

Les også: - Dramatiske reguleringar på tynt grunnlag 16.08.2011

– Selv om etatene har noe ulikt syn på deler av utvalgets anbefalinger, er det bred enighet om hovedprinsippene. Dette danner et godt og spennende grunnlag for et tettere og mer effektivt samarbeid mellom de fire etatene, sier etatslederne Harald Gjein, Liv Holmefjord, Ellen Hambro og Janne Sollie.

Se også: Høring - Arealutvalgets rapport - Saksoversikt (Fiskeri- og kystdepartementet)