Ny rapport om leppefisk og PD-virus

Det er sannsynlig at villfanget leppefisk kan fungere som mekanisk vektor for overføring av PD-virus, men svært lite sannsynlig at den kan fungere som en biologisk vektor.

Det er konklusjonene i en risikovurdering som Veterinærinstituttet har foretatt på oppdrag av Mattilsynet.

Rapporten «Risikovurdering for spredning av pancreas disease virus (PD-virus) ved bruk av leppefisk i laksefiskoppdrett» er bygd opp rundt vurderinger av sannsynligheter for hendelser som kan føre til at PD-virus blir spredt og er basert på tilgjengelig kunnskap per dags dato om pankreassykdom, PD-virus og leppefisk, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

- Noe av problemet rundt vurderingene er begrenset tilgang på nødvendig kunnskap, sier Anne-Berit Olsen, ved Veterinærinstituttet Bergen. - Det gjør at det knytter seg usikkerhet til sannsynlighetsberegningene.

Det er gitt en oversikt over endringer som vil innebære at risikovurderingen bør oppdateres. Blant annet vil økt eller redusert utbredelse av pankreassykdom innvirke på vurderingen. Mer kunnskap om muligheten for at leppefisk kan være mekanisk eller biologisk vektor for PD-virus, vil også kunne endre vurderingene.

Risiko med villfanget leppefisk fra PD-sone

Forbruket av leppefisk i norsk akvakultur i 2010 var på rundt 11 millioner individer. Det er forventet en kraftig økning i 2011. Det meste av dette vil være villfanget.

For villfanget fisk i PD-sonen er det konkludert med at det er moderat til høy sannsynlighet for at det er PD-virus i vann eller leppefisk. Konsentrasjonen vil være stigende jo nærmere det fangstes anlegg med PD-virus infisert fisk, men dette er påvirket av smittepress i anlegg og havstrømmer.

Hvis leppefisk eller vann er infisert med PD-virus ved introduksjon til mottakanlegget, har Veterinærinstituttet estimert at det er moderat til høy sannsynlighet for at dette vil føre til infeksjon hos laksefisken i anlegget.

Les også: Regulering av fiske etter leppefisk i 2011 07.04.2011

- Lav til moderat risiko ved gjenbruk fra eget anlegg

Ved gjenbruk av leppefisk i eget eller annet anlegg i sonen er sannsynligheten for spredning av PD-virus vurdert som lav til moderat. Her er det lagt inn en forutsetning om at leppefisken ikke gjenbrukes fra et anlegg der det er påvist PD eller PD-virus.

Ved gjenbruk av leppefisk utenfor sonen er sannsynligheten for spredning av PD-virus vurdert som neglisjerbar til veldig lav, med en viss usikkerhet. Usikkerheten ligger i at det er uvisst hvor mange anlegg utenfor sonen som er infisert. Det er vurdert som moderat sannsynlig at en slik infeksjon ikke vil være oppdaget før slaktetidspunktet.

Les også: Helsetilstanden hos marin fisk i 2010 22.05.2011

- Lav risiko ved flytting fra til anlegg utenfor PD-sonen

Ved flytting av oppdrettet leppefisk i PD-sonen til mottakeranlegg utenfor sonen, er sannsynligheten for etablering av PD-virus i mottakeranlegget vurdert som neglisjerbar til veldig lav, med stor grad av usikkerhet.

Denne usikkerheten skyldes at forskerne er usikre både på effekten på PD-virus av desinfeksjon av inntaksvannet, hvor lenge villfanget leppefisk vil kunne bære PD-virus etter ankomst i anlegg, og i hvilken grad en infeksjon i et leppefiskanlegg vil bli avdekket. 

Konsekvenser av etablering av PD-virus

Konsekvensene av etablering av PD-virus med infisert leppefisk eller transportvann til et nytt område utenfor sonen, er vurdert som alvorlige, mens konsekvensene innenfor sonen er vurdert som moderate.

Tiltak for risikoreduksjon

Mulige risikoreduserende tiltak for å redusere sannsynligheten for overføring av PD-virus med leppefisk, vil være å fange villfisk og laste transportvann i god avstand fra oppdrettsvirksomhet.

I leppefiskoppdrett kan en etablere en smittehygienisk barriere mellom villfisk og oppdrettet avkom, og gjennomføre god sykdomskontroll med spesiell oppmerksomhet mot PD og PD-virus.

Tiltak ved gjenbruk vil være god helsekontroll og testing av laksefisken for PD-virus tett opp til slakting, før eventuell gjenbruk av leppefisk.

Karantene vil kunne øke sikkerheten for fravær av PD-virus ved utsetting i mottakeranlegg. På grunn av mangel på kunnskap om leppefiskens evne til å være mekanisk eller biologisk vektor vil det imidlertid være knyttet usikkerhet til lengden på en eventuell karantenetid, mener instituttet. 

- Trenger mer kunnskap

Et viktig resultat av å utføre en risikovurdering, er at det oppnås et overblikk over de områder der det trengs mer viten. Veterinærinstituttet lister opp det instituttet mener er noen av de viktigste områdene der det er behov for mer kunnskap:

  • Desinfeksjonsmetoders effekt på PD-virus
  • Om leppefisk kan fungere som biologisk vektor og/eller mekanisk vektor for PD-virus
  • Overlevelse av PD-virus i/på leppefisk, vann eller utstyr under ulike betingelser
  • Prevalens og forekomst av andre sykdommer hos leppefisk
  • Praktisk oppdrett og bruk av leppefisk
  • Effekten av karantene for kontroll av PD-virus (og andre sykdommer) hos leppefisk