Miljøfondet støtter åtte villaksprosjekter

Havbruksnæringens miljøfond har innvilget støtte til åtte regionale villaksprosjekter landet rundt.

Prosjektene skal blant annet bidra til å ta ut rømt fisk fra utvalgte laksevassdrag.

Til tross for kort søknadsfrist i den første søknadsrunden, kom det inn mange søknader til det nye miljøfondet, som ble opprettet i vår. FHL har hatt dialog med miljøforvaltningen i forkant av tildelingsrunden og lyttet til råd fra dem vedrørende prioritering av prosjekter, skriver Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i en pressemelding.

Det er nå innvilget til sammen rundt 3 millioner kroner i støtte til åtte regionale prosjekter, mens 16 søknader ble avslått. Ny frist for å søke mider er satt til 1. oktober.

Les også: Har åpnet for søknader til miljøfondet 07.06.2011

- En god start

- Dette er en god start for det nye miljøfondet. Det var knapp søknadsfrist denne første runden, men vi mener det er viktig å komme igang med tiltak snarest mulig. Til nå er det bevilget omlag tre millioner kroner til private og offentlige aktører som har gode prosjekter som støtter opp under formålet, sier miljødirektør Aina Valland i FHL.

Tilskuddene til de enkelte prosjektene varierer, fra 50.000 til 1,3 millioner kroner. I Nord-Norge er det bevilget laksepenger til å støtte tre ulike tiltak. I Midt-Norge er én søknad innvilget, og på Vestlandet gis det støtte til fire ulike prosjekter. Disse spenner fra utfisking av rømt fisk og bestandskartlegging, til laksetrapper, videoovervåkning og andre tiltak (se tabellvedlegg).

Les også: Tilrår utfisking og dykkaruttak 21.06.2011

- Et taktskifte

Det var under lanseringen av Miljøløftet i april at medlemsbedriftene i FHL gikk ut med en 12-punktsplan for å styrke innsatsen mot rømming og lakselus. Blant tiltakene er opprettelsen av et Miljøfond på inntil 30 millioner kroner over tre år. Fondet skal bidra til å finansiere arbeidet med å ta ut rømt fisk fra vassdrag.

Fondet er et strakstiltak inntil næring og forskningsmiljøer har utviklet et robust system for identifikasjon av rømt fisk. Når en slik løsning er på plass, vil bedriftene betale 500 kroner per oppdrettslaks som fanges i elv. Miljøfondet har altså en annen innretning og baseres på gjennomføring av på forhånd avtalte prosjekter.

Les også: - Kraftig taktskifte i miljøarbeidet 12.04.2011

Vil ha flere søknader

Havbruksnæringens Miljøfond består av innsamlede midler. Pengene skal stilles til disposisjon for prosjekter knyttet til fangst av oppdrettslaks til beste for villaksen, i en periode på tre år. Aktører som ønsker å sette inn tiltak for å fiske ut rømt opprettslaks fra elv eller beslektede prosjekter, kan søke midler. Det er to tildelingsrunder per år, opplyser FHL.

Prosjekter

Havbruksnæringens miljøfond har støttet åtte regionale villaksprosjekter, med til sammen rundt 3 millioner kroner.

Prosjekt

Støtte i kroner

Nord-Norge

 
Prosjekt utmark. Uttak av rømt oppdrettslaks og bestandskartlegging i 10 utvalgte vassdrag (Norges Bondelag og Skogeierforeninga Nordland i samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland). 1.320.000
Ruseprosjekt Varpa, Hamarøy/Tysfjord. Uttak av rømt oppdrettsfisk, bestandskartlegging og sykdomskartlegging for Varpanvassdraget/ Tysfjord i Nordland (Tangen Produkter og lokale havbruksbedrifter i samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland). 500.000
Informasjonsprosjekt rettet mot fiskere. Utarbeidelse av materiell med beskrivelse av visuelle forskjeller på vill og oppdrettet fisk, prosedyrer for skjellprøvetaking m.v. (Alta Laksefiskeri og Interessentskap, Lakselv Grunneierforening, Reisa Elvelag). 75.000

Midt-Norge

 
Overvåkningsfiske etter rømt oppdrettslaks i Namsen. Sorteringsfiske med kilenot, videoovervåkning og genetiske analyser av laks fra Namsens hovedløp og sidevassdrag (Kunnskapssentret for Laks og Vannmiljø). 387.625

Vestlandet 

 
Laksetrapp og skjellprøver i Bjerkreimselva i Rogaland. Forutsetter godkjenning fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Rogaland. 70.000
Utredning og forprosjekt for fiskefelle i Oselva i Hordaland. Forutsetter godkjenning.  50.000
Utfisking av rømt fisk med garn i Årøyelva i Sogn og Fjordane. Forutsetter godkjenning.  70.000
Strakstiltak (pilotprosjekt) initiert av myndighetene for alle elvene i Hardangerfjorden og Etne. 500.000

Sum første tildelingsrunde

2.972.625