Stort underskudd i Lerøy Seafood

Lerøy Seafood Group fikk i andre kvartal 2011 et resultat før skatt på -108,0 millioner kroner, mot 311,8 millioner kroner i andre kvartal 2010.

Resultatet i andre kvartal 2011 tynges av at biomassen nedskrives med 544,1 millioner kroner, som følge av lavere markedspriser. Det fremgår av regnskapet for for 2. kvartal 2011, som Lerøy Seafood Group ASA la frem i dag.

- Svært positiv driftsresultatutvikling i 2. kvartal 

Lerøy Seafood Group konsernet hadde i andre kvartal 2011 en omsetning på 2.397 millioner kroner som er en oppgang fra 2.176 millioner kroner i samme periode i 2010.

- Styret er fornøyd med konsernets driftsutvikling og tilfreds med periodens resultat som til nå er det beste andre kvartalet i konsernets historie, heter det i rapporten fra selskapet.

Konsernets driftsresultat før verdijustering av biomasse ble i andre kvartal 2011 på 440,3 millioner kroner mot tilsvarende 367,8 millioner kroner i andre kvartal 2010.

Veksten i driftsresultatet sammenlignet med andre kvartal 2010 utgjør hele 19,7 prosent. Veksten kommer som følge av høyere volumer og bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter, atlantisk laks og ørret.

Konsernets prisoppnåelse for laks og ørret vil med bakgrunn i dets langsiktige industrielle markedsstrategi naturlig nok avvike fra priser i spot-markedet. Som resultat av fallende spot-priser i kvartalet har realiserte kontraktspriser vært høyere enn gjeldende spotpriser dette kvartalet.

Konsernets kontraktsandel var i andre kvartal 2011 på 48 prosent og vil ut fra dagens kontraktssituasjon ligge rundt 40 prosent for hele 2011. Inngåtte kontraktspriser for andre halvår 2011 er høyere enn gjeldende spot-priser. Dette tilsier i dag at konsernet forventer høyere prisoppnåelse enn dagens spot-priser også fremover, heter det i rapporten. 

Resultat før skatt og verdijustering av biomasse ble i andre kvartal 2011 på 439,3 millioner kroner mot 382,0 millioner i andre kvartal 2010.

Norskott Havbruk

Det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk (Skottland-baserte Scottish Sea Farms Ltd) har som følge av vesentlig lavere volumer, noe lavere resultat i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor.

Inntekt fra tilknyttede selskaper før verdijustering av biomasse har derfor gått ned fra 29,3 millioner kroner i andre kvartal 2010 til 17,7 millioner kroner i andre kvartal 2011.

Nøkkeltall fra Lerøy Seafood Group

 • Høstet 33,2 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret (2. kvartal 2010: 27,6).
 • Omsetning MNOK 2.397 (2. kvartal 2010: 2.176).
 • Driftsresultat før verdijustering av biomasse MNOK 440,3 (2. kvartal 2010: 367,8).
 • Driftsresultat per kg NOK 13,3 (2. kvartal 2010: 13,3). 
 • Resultat før skatt og verdijustering av biomasse MNOK 439,3 (2. kvartal 2010: 382,0).
 • Bransjens spotpris for hel superior laks er ned med 8,1 prosent sammenlignet med andre kvartal år 2010.
 • Betalt utbytte NOK 10,0 per aksje, dvs MNOK 546 (2. kvartal 2010: 7,0 per aksje / MNOK 375).
 • Netto rentebærende gjeld MNOK 1.528 (30.6.2010: 1.321).
 • Egenkapitalgrad 51,9 prosent.
   

Les også: Lerøy Seafood Group vedtok utbytte 25.05.2011
Les også: Tar ny gevinst i Lerøy Seafood 16.05.2011

Omsatte for 4,6 milliarder i 1. halvår

Lerøy Seafood Group konsernet hadde i første halvår 2011 en omsetning på 4.622 millioner kroner, noe som er en oppgang fra 4.049 millioner kroner i samme periode i 2010.

Konsernets resultat før skatt endte på 392,7 millioner kroner i første halvår 2011, mot 865,2 millioner kroner i første halvår 2010.

Konsernets driftsresultat før verdijustering av biomasse ble i første halvår 886,2 millioner kroner mot tilsvarende 622,9 millioner kroner i første halvår 2010. Konsernets driftsmargin før verdijustering av biomasse ble i første halvår i år på 19,2 prosent mot sammenlignbare 15,4 prosent i tilsvarende periode i fjor.

Konsernet oppnådde et driftsresultat etter verdijustering av biomasse på 391,6 millioner kroner mot sammenlignbare 824,8 millioner kroner i første halvår 2010. Verdijustering av biomasse i henhold til IFRS beløper seg til -494,5 millioner kroner i første halvår 2011 mot 201,9 millioner kroner i første halvår 2010. Den store negative IFRS-justeringen i første halvår 2011 skyldes vesentlig lavere lakse- og ørretpriser per 30.6.11 sammenlignet med 31.12.10 priser, samt sesongmessig lavere biomasse i sjø.  

Konsernets resultat før skatt og før verdijustering av biomasse ble i første halvår 2011 på 897,3 millioner kroner mot tilsvarende 648,9 millioner kroner i første halvår 2010.

Forventer større vekst i det globale tilbudet av laks 

Det forventes en større vekst i det globale tilbudet av atlantisk laks de nærmeste årene enn hva vi har sett de to siste årene. Utviklingen i etterspørselen er god og lavere priser gir grunnlag for optimisme med hensyn til fortsatt positiv utvikling i etterspørselen, opplyser styret i Lerøy Seafood Group ASA i regnskapsrapporten.

- God etterspørsel og forventning om bedret produktivitet i konsernets produksjon, herunder bedret biologi, danner grunnlaget for styrets positive holdning til konsernets utvikling, heter det videre.

Styret mener at konsernets strategiske forretningsutvikling gjennom de senere årene, sammenholdt med underliggende produktivitetsutvikling og markedsrettede struktur, sikrer konsernet en robust inntjeningsplattform i årene som kommer.

- Styret forventer i dag et lavere resultat for konsernet i andre halvår 2011 enn det konsernet oppnådde i andre halvår 2010, skriver styret i rapporten. 

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
•  Kvartalsrapport Q2 2011 - Lerøy Seafood Group ASA (pdf)
•  Presentasjon Q2 2011 - Lerøy Seafood Group ASA (pdf)