Nedgang i lusenivået

Lakselusnivået på landsbasis og regionalt var i sommer lavere og stedvis betraktelig lavere enn på samme tid i fjor.

Lusenivået var imidlertid høyt i de områdene som har størst problem med lakselus, Hardangerfjorden, ytterst i Trondheimsfjorden og i Namdalen. Resultater fra Havforskningsinstituttets overvåking av lakselus på villfisk viser at det var mye lus på villfisken i disse områdene.

- Kampen mot lakselusa er på ingen måter vunnet, og det er fortsatt behov for bedre koordinering og økt innsats, sier Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet, i en pressemelding.

Resistensproblemer gjør at behandlingsmidlene mot lakselus ikke virker så effektivt lenger. Det gjør det vanskelig å bekjempe lakselusen og å holde nivået lavt i oppdrettsanleggene, opplyser Mattilsynet.

- For å gjøre bekjempelsen så effektiv som mulig er det derfor helt avgjørende at den er koordinert og godt utført, sier Landsverk.

- Flere årsaker til lavt nivå

Lusetallene for sommeren viser at nivået på landsbasis var lavere og stedvis betraktelig lavere enn på samme tid i fjor.

- Mange oppdrettere har gjort en god jobb, koordinert seg og brukt midlene på riktig måte. Det viser at innsatsen fra næringen virker, sier Landsverk.

Det lave nivået er også et resultat av at mange brukte fôrmiddelet Slice under våravlusingen. Effekten av dette middelet er at det holder lusenivået i anleggene lavt over tid.

- Dette har gitt lave nivåer i sommer, men ga ikke lavest mulig nivå under våravlusingen da smolten vandret ut i vår. Dessuten har naturen gitt en hjelpende hånd med lavere sjøtemperatur i juli og august enn det som var i fjor. Lakselusen formerer seg mye raskere når sjøtemperaturen er høy, forteller Landsverk.

Stedvis mye lus på oppdrettsfisk og villfisk

Lusenivået gikk i sommer ikke ned i de områdene som har størst problem med lus.

- Det er i disse områdene resistensproblemet er størst. Her har ikke oppdretterne klart å få nivået ned. Samtidig ser vi at forekomsten av lus på villfisken også er størst her, sier Landsverk.

- Sjøørret hardt rammet av lakselus

Havforskningsinstituttet overvåker på oppdrag fra Mattilsynet forekomsten av lakselus langs norskekysten. I sin delrapport oppsummerer de resultatene slik:

«Infeksjonstrykket fra lus på vill laksefisk generelt har vært økende langs store deler av kysten utover sommeren, selv om vi også finner områder med mindre lus. Dette rammer særlig sjøørreten som er på beitevandring i fjordene og langs kysten om sommeren. Enkelte steder i Sør-Norge har sannsynligvis også en del laksesmolt fått mye lus under utvandringen på våren.

Spesielt i midtre og ytre Hardangerfjord og i Sør-Trøndelag ble det funnet høyt infeksjonspress av lakselus i sommer, og i flere områder i Nord-Norge var det større infeksjonspress enn tidligere år. Sjøørret i ytre Trondheimsfjord hadde den høyeste lakselusinfeksjonen som er registrert i dette området allerede tidlig i juni. Også på sjøørret ved Hitra ble det funnet til dels høye infeksjoner utover sommeren».


Mattilsynet understreker at dette er foreløpige resultater. Havforskningsinstituttet kommer med en endelig rapport i desember og vil trekke klarere konklusjoner i den.

- Når endelig rapport er klar, vil vi se på hva vi trenger mer kunnskap om, se på virkemidlene vi har og hvilke tiltak som må iverksettes, sier Landsverk.

Les også: - Sjøørret hardt rammet av lakselus 26.09.2011

Det blir våravlusing i 2012

Det blir koordinert våravlusing i 2012 også, og arbeidet med å opprette forskrift for dette er i gang.

- Lusenivået må ned på våren når smolten vandrer ut, og pålagt koordinert våravlusing er nødvendig for å få til det, avslutter Landsverk.

Les mer
•  Lakselus - Kvartalsrapport 03 2011 fra Mattilsynet (pdf)