- Håp for alternativ Gyro-behandling

Årets kjemiske behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselvi ser så langt ut til å være vellykket.

Arkivbilde av lakseyngel som undersøkes for om den er angrepet av parasitten Gyrodactylus salaris. Foto: Anders Gjørwad Hagen / NIVAArkivbilde av lakseyngel som undersøkes for om den er angrepet av parasitten Gyrodactylus salaris. Foto: Anders Gjørwad Hagen / NIVALærdalselvi er forsøksvassdrag for bruk av surt aluminium (AlS) som hovedkjemikalium for å utrydde lakseparasitten.

Tirsdag denne uken var årets siste aksjonsdag i den kjemiske behandlingen av Lærdalselvi. Vassdraget er infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris, noe som har ført til at laksebestanden er utrydningstruet. Behandlingsmetoden med surt aluminium (AlS) er på forsøksstadiet. Det er derfor knyttet stor spenning til om man lykkes i Lærdal, skriver Direktoratet for naturforvaltning i en pressemelding.

- Det er gledelig at årets behandling foreløpig ser ut til å være vellykket. Hvis behandlingen fører til friskmelding kan det gi oss et nytt virkemiddel i bekjempelsen av lakseparasitten. Det endelige svaret får vi tidligst i 2017, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

DN er nasjonalt ansvarlig for utredning av bekjempelsesstrategier, tiltak i vassdrag og informasjon om effekter av G. salaris.

Les også: Dreper gyro og redder laksen 01.09.2010

- Krevende prosess

Aluminiumsbehandling er en krevende prosess hvor vannkjemien er svært viktig. Det tilføres store mengder svovelsyre for å regulere surheten i elva. I tillegg tilføres det aluminiumssulfat for å gi den riktige aluminiumskonsentrasjonen.

Endringer i vannføringen kan være kritisk for om man får den riktige vannkjemien. Det er Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som utfører aksjonen. Prosjektleder Atle Hindar er godt fornøyd.

- Vannprøvene har vist god behandling og fisken viser normal adferd. Sjøørreten er i gang med gyting, og det foregår jaging og rivalisering ved flere kjente gyteplasser, sier Hindar.

Aluminiumsbehandlingen dreper parasitten, men skåner fisken. Det er imidlertid viktig at doseringen blir riktig, for høy konsentrasjon i elva kan drepe fisken. Ved for lave konsentrasjoner er det fare for at parasitten overlever.

- Det var enkelte tekniske problemer i den første perioden, men i den andre perioden var det perfekt vannkjemi fra dag en, og vi forlenget til og med behandlingsperioden noe. Vi er totalt sett meget godt fornøyd med behandlingen, sier Hindar.

- Bedre metode

Det har tidligere blitt gjort forsøk på å fjerne parasitten fra vassdraget med AlS uten at man har lyktes. Miljømyndighetene har brukt omtrent 45 millioner kroner på utviklingsarbeid i Lærdalselvi. Dette har ifølge Hindar ført til at en i dag har en metode som en har håp om å lykkes med.

- Behandlingsstrategien er endret. Vi behandler nå i to lange perioder med en pause mellom. Det har også vist seg å være viktig å behandle i en periode på året når elvetemperaturen er optimal.

For å utvikle en sikrere metode har NIVA knyttet til seg ekspertise på fiskeadferd og habitatbruk fra blant annet Norsk institutt for naturforskning. De har også fått hjelp fra hydrogeologer for å forstå grunnvannshydrologien langs elva.

Første runde i årets behandling ble gjennomført i perioden 15. august til 1. september.  Andre og siste runde startet 19. september.

Les også: Vellykket smittereduksjon i Lærdalselva 21.05.2010
Les også: Rapport om behandling mot Gyrodactylus 21.05.2010

Full av laks

G. salaris ble oppdaget i Lærdalselvi høsten 1996. Siden den gang har det vært gjort flere forsøk på å fjerne parasitten. Først gjennom to hasteaksjoner med rotenon i 1997. Siden ved bruk av AlS flere ganger, uten at man har lykkes med å fjerne parasitten.

I handlingsplanen mot G. salaris fra 2008 ble Lærdalselvi utpekt til forsøksvassdrag for bruk av AlS som hovedkjemikalium for å utrydde parasitten.

Atle Hindar i NIVA har i år sett tegn til at de tidligere AlS-aksjonene i elva ikke har vært helt nytteløse.

- Elva var i år full av laks, vi så veldig mye laks mens vi behandlet. Dette tyder på at de tidligere behandlingene har ført til en smittebegrensning og gitt laksebestanden mulighet til å bygge seg opp igjen.

Les også: Positivt samarbeide om laks frå Lærdalselva 19.10.2009

Kombineres med rotenon

Målet med den pågående aksjonen er nå å utrydde parasitten i løpet av to år. Behandlingen i 2011 vil derfor bli gjentatt i perioden august-september i 2012. Foruten AlS blir rotenon brukt i perifere områder hvor AlS ikke vil ha ønsket effekt. Det er Veterinærinstituttet som står for rotenonbehandlingen.

Etter 2012 starter arbeidet med å gjenoppbygge laksestammen, og å overvåke vassdraget for eventuell gjenoppblomstring av parasitten. Dersom parasitten forsvinner etter behandlingene vil det være første gang man greier å utrydde G. salaris fra et vassdrag ved hjelp av annet enn bare rotenon.

Les mer
•  Handlingsplan (forslag) fra 2008 mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris (pdf)