Foreslår dobbeltmerking av oppdrettsfisk

«Laksealliansen» foreslår krav om dobbeltmerking av oppdrettsfisk fra 2012.

Det fremgår av en pressemelding som alliansen sendte ut denne uken. «Laksealliansen» er et samarbeid mellom en rekke organisasjoner, deriblant Norske Lakseelver og WWF.

Forslaget er sendt til Miljøverndepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Mattilsynet, Direktoratet for naturforvaltning, Klima og forurensningsdirektoratet og Fiskeridirektoratet.

- Betydelig innslag av rømt laks og «uklare situasjoner»

Det har vært et betydelig innslag av rømt oppdrettslaks i mange elver i år. Også fisk som av størrelse ikke stemmer overens med fisk fra kjente rømmingshendelser. I tillegg har det vært uklare situasjoner om påvisning av rømt oppdrettsfisk, bl.a. i Ørstaelva, hevder organisasjonene i pressemeldingen.

- Alt dette gjør at en metode for dobbel fysisk merking av oppdrettlaks snarest må tas i bruk, skriver organisasjonene.

Tok feil

Det organisasjonene omtaler som «uklare situasjoner», det er at laksefiskere tidligere i år gikk ut i Sunnmørsposten med påstander om store mengder oppdrettslaks i Ørstaelva og Fyrdselva. Skjellprøver som ble undersøkt hos Norsk institutt for naturforskning (Nina), viste imidlertid at bare én av 21 undersøkte fisk var oppdrettsfisk. Resultatene ble senere bekreftet ved DNA-analyser.

Ekspertutvalget

Ekspertutvalget ledet av Peter Gullestad, leverte i februar 2011 en rapport der obligatorisk fettfinneklipping av all oppdrettsfisk ble foreslått som et tiltak, som vil muliggjøre utsortering av rømt oppdrettsfisk som vandrer opp i elvene. I forbindelse med sitt årsmøte i april 2011, lanserte så Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening en selvpålagt tiltaksliste for å redusere negative miljøeffekter av fiskeoppdrett. En teknologi for fysisk merking av all oppdrettsfisk, som muliggjør sporing tilbake til en opprinnelig kilde ved rømmingshendelser, var ett av tiltakene som ble presentert.

Foreslår både fettfinneklipping og ID-merke

Organisasjonene foreslår at dobbeltmerking av all oppdrettsfisk blir obligatorisk fra 2012. All oppdrettsfisk foreslås fettfinneklippet.

- I tillegg foreslår vi at all oppdrettslaks merkes med et sekundært ID-merke, eksempelvis den type snutemerke (Coded Wire Tag) som med suksess har vært brukt blant annet i det hittil vellykkede Vossoprosjektet, der forvaltning, oppdrettsnæring, og elveeiere har samarbeidet om reetablering av denne elvens storlaksstamme, heter det i meldingen.

- Fettfinneklipping er nødvendig slik at rømt oppdrettsfisk lett kan identifiseres visuelt av legfolk, uten nærmere kunnskap om forskjeller på rømt oppdrettslaks og villaks. Nærmere identifisering av rømt fisk, og sporing til rettmessig dyreeier, vil deretter muliggjøres ved avlesning av IDmerket. Kun en slik dobbeltmerking vil kunne tilfredsstille krav både til levendeidentifikasjon (viktig ved gjenutsetting av villfisk) og nøyaktig sporing av oppdrettsfisk, fremholder organisasjonene.

Til nå har fettfinneklipping vært foretrukket som metode for merking av kultiveringsfisk.

- Vi mener at de ulempene det måtte medføre å overlate denne metoden til oppdrettsnæringen, blir mer enn oppveid av mulighetene for en sikker identifisering, utsortering og sporing av rømt oppdrettsfisk, skriver organisasjonene.

- Samtidig er det behov for merkeordninger også i villfisksammenheng, og myndighetene må derfor finansiere merkostnadene for en alternativ merkeordning for villaks i kultiverings- og forskningsøyemed, krever organisasjonene bak forslaget.

Laksealliansen består av Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Friluftslivets fellesorganisasjon, WWF, Bellona, Greenpeace, Naturvernforbundet, Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge.