Samarbeid i lusebekjempelsen

Mattilsynet arrangerte nylig et møte i strategisk fiskehelseforum der bekjempelse av lakselus var tema.

Representanter fra næringens luseprosjekt, forvaltningsstøtteorganene og annen offentlig forvaltning deltok, melder Matilsynet.

– Det skjer mye på luseområdet og en god dialog mellom myndigheter, næringen og forskningsinstitusjonene er viktig for at vi drar i samme retning, sier tilsyndsdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk.

Strategisk fiskehelseforum er et forum der Mattilsynet tar opp aktuelle problemstillinger innen fiskehelse med sentrale aktører. På møtene deltar FHL, NSL, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Stort lusearbeid i næringen

På møtet presenterte oppdrettsnæringen sin satsing i bekjempelsen av lakselus. Næringen har etablert et prosjekt hvor de har delt landet inn i tre regioner med 17 underregioner. Hver region har sin koordinator. I tillegg består prosjektet av en prosjektleder og en styringsgruppe.

Næringen prøver gjennom frivillig samarbeid å få alle oppdrettere til å rette seg etter de retningslinjer prosjektet lager for arbeidet med lakselus. Det er første gang oppdrettsnæringen organiserer et slikt arbeid som omfatter hele landet.

- Oppdrettsnæringen bruker betydelig ressurser på dette, og næringen skal ha anerkjennelse for den jobben de gjør. Det er allerede et godt samarbeid mellom næringens luseprosjekt og Mattilsynet. Vi er opptatt av å gjøre dette samarbeidet enda bedre, sier Landsverk.

Mattilsynets arbeid

Mattilsynet var også godt representert med fiskehelseansvarlige fra alle regioner og folk fra både tilsynsavdelingen og regelverksavdelingen.

- Vi presenterte vårt arbeid med soneforskriftene og med den kommende våravlusingen. I tillegg tok vi opp problemstillinger knyttet til resistens, forteller Landsverk.

Landsverk mener det var et godt og nyttig møte.

- Det var en felles oppfatning om at god dialog og samarbeid er viktig for å få til en best mulig lusebekjempelse. Vi må fortsette å styrke dialogen slik at vi får et mest mulig felles mål, virkelighetsforståelse og faktagrunnlag, avslutter Landsverk.