Høring om samordnet lusebehandling

Mattilsynet sender nå til høring utkast til forskrift om samordnet behandling mot lakselus våren 2012.

Forskriften pålegger samtlige akvakulturanlegg i alle fylker fra og med Rogaland til og med Nordland å behandle mot lakselus dersom lusetallet overstiger tiltaksgrensene, melder Mattilsynet.

Kravene i forskriften kommer i tillegg til kravene i forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings- og sykdomsforskriften) og forskrift 18. august 2009 nr. 1095 om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg (luseforskriften).

Dette betyr for eksempel at virksomhetene ikke er fritatt fra å behandle mot lakselus i periodene utenom de samordnede behandlingene, dersom tiltaksgrensene i nasjonal luseforskrift overskrides, presiserer Mattilsynet.

Forskriften stiller ytterligere krav til planlegging og gjennomføring av samordnede behandlinger mot lakselus, som kommer i tillegg til de kravene som er stilt i luseforskriften. Disse er kort oppsummert følgende:

  • Det stilles strengere krav til planer for behandlinger mot lakselus, som skal være samordnet med andre akvakulturanlegg og gjennomføres i samsvar med planen, jf. § 4.
  • Det stilles strengere krav til telling av lakselus i forkant av planlagt samordnet behandling, jf. § 5.
  • Det stilles krav til at virkningen av oral behandling skal komme i treukersperioden for vårbehandling som virksomheten har fastsatt i planen, jf. § 4
  • Krav om gjennomføring av samordnede behandlinger i en treukersperiode om våren videreføres, jf. § 6, men det fastsettes en periode på fem uker som virksomhetene kan legge behandlingene innenfor. Tidsrom for gjennomføring av samordnede behandlinger skal fremgå av planene i henhold til § 4. Mattilsynet vil ha nødvendige vedtakshjemler for å sikre tilfredsstillende gjennomføring av samordnede behandlinger.
     

Høringsfristen er satt til 6 uker etter dato for utsendelse.