Ny Gyro-smitte i Rauma-regionen

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er funnet på laks i Måna-vassdraget i Møre og Romsdal.

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris dreper ungfisken og utgjør en stor trussel for laksebestanden i de vassdragene den infiserer. Måna-vassdraget ble behandlet mot G. salaris i 1993 og siden friskmeldt. Nå er parasitten igjen funnet i dette vassdraget i Rauma-regionen, et område hvor flere elver er infisert og planlagt behandlet, melder Direktoratet for naturforvaltning.

- G. salaris vil raskt ødelegge Måna som lakseelv. Det er i tillegg urovekkende at smittefaren til nye vassdrag med dette er blitt høyere, sier Helge Axel Dyrendal ved Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Ble smittet etter 11 år

Fem år etter at parasitten ble funnet i Rauma i 1980 hadde den spredt seg til Måna, antakelig via brakkvannslaget i Romsdalsfjorden. Måna ble rotenonbehandlet sammen med de andre infiserte vassdragene i Romsdalen i perioden 24. - 30. september 1993.

Etter dette har vassdraget vært tett overvåket for tidlig å påvise eventuell ny smitte av G. salaris. Behandlingen av Rauma i 1993 var mislykket og en fikk ikke fjernet parasitten fra elva. Mens ny smitte spredte seg fra Rauma-vassdraget til de øvrige behandlede elvene i regionen i perioden 1996-2000, skulle det gå ytterligere elleve år før parasitten igjen ble funnet i Måna.

Selv om ikke smitteveien er påvist, er det stor sannsynlighet for at parasitten har funnet veien via brakkvannslaget denne gangen også, mener DN.

God lakseelv

Fisket i Måna har tatt seg opp etter behandlingen i 1993 og re-etablering av bestanden i etterkant. Det er ikke snakk om et stort vassdrag, med omtrent 10 km med lakseførende elv. Men i perioden 2002 til 2010 har fangstene variert fra snaue 500 kg til snaut 1500 kg, noe direktoratet mener er bra i et så lite vassdrag.

- Etter planen skal elvene i Rauma-regionen behandles mot G. salaris i 2013-2014. Måna vil bli en del av denne behandlingen, sier Dyrendal.

- Må utryddes

- Dette viser oss igjen viktigheten av arbeidet med å bekjempe G. salaris. Det eneste vi kan gjøre for å sikre oss mot at nye elver og regioner smittes og flere laksebestander bukker under er å utrydde parasitten der den finnes, sier Dyrendal.

Handlingsplanen mot G. salaris la i utgangspunktet opp til at Raumaregionen skulle behandles i årene 2012-2013. Grunnet utvidelsen av bekjempelsesområdet i Vefsna-regionen ble behandlingen Rauma-regionen forskjøvet med ett år. Rauma-regionen er en av fem gjenværende infiserte regioner som ikke er under behandling, friskmeldt eller venter på friskmelding.

I handlingsplanen mot G. salaris angis rotenonbehandling som myndighetenes viktigste virkemiddel mot parasitten. Det overordnede målet er å fjerne denne fremmede arten fra norske vassdrag.

Funnet av Mattilsynet

Det nye funnet ble gjort gjennom Mattilsynets overvåkingsprogram. Veterinærinstituttet har nå analysert prøvene med påvising av parasitten som resultat.

DN er nasjonalt ansvarlig for utredning av bekjempelsesstrategier, tiltak i vassdrag og informasjon om effekter av G. salaris. Midlene til bekjempelse av G. salaris blir bevilget over DNs budsjett. DN leder nasjonal styringsgruppe for bekjempelse av G. salaris.

Mattilsynet er ansvarlig for overvåkningsprogram, epidemiologisk kartlegging, smittebegrensende tiltak, smittehygieniske tiltak ved behandling, informasjon om smittestatus og smitteforebyggende tiltak, samt friskmelding av vassdrag etter råd fra Veterinærinstituttet.

Les også: Planlegg nye giftbehandlingar av Rauma 03.12.2009