- Tiltakene mot lakselus virker

Etter at FHL la fram «Miljøløftet» i april, har havbruksnæringen satt inn ekstra tiltak på flere områder.

Det bevilges millionstøtte til villaksprosjekter, kontrollen med lakselus styrkes og det utvikles systemer for sporing av rømt fisk, skriver Fiskeri- og havbruksnæringens landforening (FHL) i en pressemelding.

Les også: - Kraftig taktskifte i miljøarbeidet 12.04.2011

Lavere lusenivåer i anleggene

Havbruksnæringens nasjonale luseprosjekt gir nå resultater i form av lavere lusetall langs kysten. Den åpne statistikken på lusedata.no, viser at lusenivåene på landsbasis er betydelig lavere i høst enn de foregående år, heter det i meldingen fra FHL.

Koordinert innsats med behandlinger og brakklegging er viktige elementer i arbeidet og har gitt god effekt. Det er også økt bruk av rensefisk i anleggene, opplyser FHL.

Gjennom Miljøløftet har næringen lovet forsterket innsats på dette feltet. Installering av lusefiltre på slakteriene er i full gang, og nyere brønnbåter har lusefilter installert allerede. FHL arbeider for at flere skal foreta tilsvarende investeringer.

Havbruksnæringen arbeider også med bedre rapporteringsrutiner for å kunne ytterligere styrke koordinering og sikre en god dokumentasjon av kontrollen med lakselus.

Miljøfond på 30 millioner

Blant strakstiltakene i Miljøløftet er opprettelsen av Miljøfondet for å styrke uttaket av rømt fisk i elvene. Fondet har et treårsperspektiv og vil i sum beløpe seg til inntil 30 millioner kroner. Svært mange bedrifter har betalt inn kapital til fondet, og i sommer ble de første tre millioner kronene delt ut til åtte ulike villaksprosjekter. Akkurat nå er andre tildelingsrunde igang, etter at det har kommet inn søknader fra alle deler av kysten.

- Havbruksnæringen mener alvor når man sier at man vil rydde opp etter seg. Miljøfondet er blant de konkrete tiltakene, der selskapene allerede har bevilget midler til tiltak for å ta ut rømt oppdrettslaks fra elvene. Det er også gledelig at laksebedriftene viser stor og solidarisk oppslutning om fondet, sier administrerende direktør i FHL, Geir Andreassen.

FHL har dialog med miljø- og fagmyndighetene for å sikre en god prioritering av de beste prosjektene. Neste søknadsrunde til Miljøfondet har frist 1. april 2012.

Les også: Miljøfondet støtter åtte villaksprosjekter 18.08.2011

Sporing av rømt fisk

Miljøfondet er et strakstiltak som settes inn i påvente av et godt system for å skille mellom rømt laks og villaks på en enklere måte, samt sporing av rømt fisk tilbake til ansvarlig bedrift. Flere alternative systemer blir nå vurdert av FHL. I tillegg er det gjennom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) utlyst 15 millioner kroner til prosjekter for å utvikle robuste løsninger.

Rømmingssikring

Næringen har en nullvisjon når det gjelder rømming. De siste årene har det vært en positiv utvikling med betydelig lavere rømmingstall sammenlignet med tidligere år, fremholder FHL.

Havbruksnæringen er imidlertid ikke i mål og har derfor forsterket innsatsen for ytterligere rømmingssikring, og med særlig fokus på notteknologi, prosedyrer, beredskap og kompetanseheving.