- Oppdrettere mangler miljøkunnskap

En landsomfattende kontroll av 72 fiskeoppdrettsanlegg, viser at aktørene har for dårlig oversikt over miljøtilstanden på sjøbunnen og effektene av egne utslipp, mener Klif.

I sommer og høst ble 72 oppdrettsanlegg fra Rogaland til Finnmark kontrollert av forurensningsmyndighetene, herav 68 matfiskanlegg og 4 settefiskanlegg, fremgår det av en pressemelding fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Direktoratet oppsummerer resultatene slik:

  • Mer enn halvparten av oppdretterne har dårlig kunnskap om miljøforholdene på sjøbunnen og konsekvensene av egne utslipp av næringssalter, organisk stoff og kjemikalier.
  • Næringen har for dårlig styringssystem for å hindre miljøskade fra virksomheten.

Kravene til miljøkunnskap og styringssystem står i internkontrollforskriften som oppdretterne skal forholde seg til, påpeker Klif.

- Skuffende

Fiskeoppdrett har vokst i rekordfart og er nå den største kilden til utslipp av næringssalter fra Lindesnes til Kirkenes, heter det i meldingen fra Klif.

– Aksjonen viser at oppdretterne har for dårlig kunnskap om hvordan de påvirker miljøet. Det er skuffende og vi forventer at bransjen setter seg inn i miljøregelverket og hvilke krav som stilles til den enkelte oppdretter. Vi vil også gi mer veiledning og informasjon om hvilke krav og forventninger som stilles til bransjen, sier direktør for Klif, Ellen Hambro.

Små utslipp i den store sammenhengen

Noe som imidlertid ikke nevnes i meldingen fra Klif, er at utslippene fra fiskeoppdrett er små i den store sammenhengen.

De samlede menneskeskapte norske utslippene av næringssalter fra alle kilder, inklusive havbruk, representerer et bidrag på knappe 2 prosent i forhold til naturlig transport av næringssalter for strekningen fra Lindesnes til Stad. Bidraget fra menneskelig aktivitet avtar jo lenger nord en kommer langs norskekysten, fra Lista til Nordkapp.

Kilde: Utslipp av næringssalter og organisk materiale - faktaark fra FHL (pdf) 

Tett oppfølging

Klif og Fylkesmannen vil ha tett oppfølging av oppdrettsnæringen framover. Fylkesmannen vil følge opp de enkelte anleggene slik at de retter opp påpekte mangler.

Klif vil legge til rette for fylkesmennenes videre oppfølging av oppdrettsnæringen, blant annet ved å vurdere utformingen av utslippstillatelsene for å gjøre miljøkravene tydeligere.

Klif vil også samarbeide tettere med andre myndigheter som Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning for å styrke og bedre koordinere oppfølgingen av oppdrettsnæringen.

- Forebygging er avgjørende

Mange fiskeoppdrettere kan ikke svare på enkle spørsmål om miljøtilstanden i fjorden, hva anlegget slipper ut og effekten av utslippene, påpeker Klif.

– Omfattende mangel på kunnskap, kontrollrutiner og vurdering av tiltak for å begrense eventuelle utslipp gir fare for forurensning fra fiskeoppdrett. Nå må både enkeltbedrifter og næringen som helhet sørge for at de oppfyller regelverket, sier Ellen Hambro.

Forventninger til bransjeorganisasjoner

Klif oppfordrer bransjeorganisasjonene til å ta fatt i miljøutfordringene. I  et eget brev til Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) redegjøres det for forventningene til bransjen som ligger i miljøregelverket.

I brevet skriver Klif at det er avgjørende at anleggene arbeider forebyggende for å hindre miljøskade fra anlegget. Klif vil veilede bransjen om regelverket. Vi forventerr at FHL og NSL arbeider aktivt for å øke miljøkompetansen og miljøprestasjonene til sine medlemmer.

For den enkelte oppdretter og det spesifikke anlegg forventer Klif at det gjøres følgende tiltak:

  • Bedre internkontroll, med dokumenterte forebyggende rutiner spesifikk for anlegget.
  • Ut i fra kunnskap om eget utslipp, vurdere behov for andre miljøundersøkelser.
  • Utarbeide kriterier for akseptabel forurensning av anleggets resipient i risikovurderingen.
  • Sette konkrete, målbare miljømål for påvirkning av resipienten.
  • Substitusjonsvurdere kjemikaliene som benyttes i henhold til Produktkontrolloven § 3a.
  • Håndtere og lagre farlig avfall i henhold til avfallsforskriften.

Les også: - Miljøregelverket skal følges 02.12.2011