- Ikke målbare effekter av fiskeoppdrett

Del saken

Konsentrasjonen av næringssalt i norske kystområder er ikke målbart endret av matfiskproduksjon, konkluderer en ekspertgruppe.

I samråd med Miljøverndepartementet opprettet Fiskeri- og kystdepartementet i januar 2010 en ekspertgruppe som skulle se på næringssaltsituasjonen i kystområdene, med særlig vekt på Hardangerfjorden og Boknafjorden.

Det har en tid foregått faglige diskusjoner om hva som er årsakene til endringer i økosystemene i en del kystområder, der særleg sukkertaren ser ut til å være påvirket. Blant annet er både klimaendringer og utslipp fra oppdrettsnæringen pekt på som mulige årsaker.

- Ikke målbare endringer i frie vannmasser

Ekspertgruppen har nå presentert sin rapport, om virkningene av tilførsler av næringssalt i norske kystområder.

- Verken i Hardangerfjorden eller Boknafjorden er det funnet målbare endringer i næringssaltkonsentrasjonene, verken i vinterhalvåret eller sommerhalvåret, og bidraget fra dagens matfiskproduksjon synes for små til å forårsake eutrofiering, konkluderer ekspertgruppen.

- Selv om oppdrettsindustrien slipper ut mye næringssalter, skyldes mangel på effekter et robust planktonsamfunn og at den vannutskiftning som skyldes tidevann og estuarin sirkulasjon, er så stor og i seg selv bidrar til en meget stor transport av næringsstoffer inn og ut av fjordsystemene, påpeker ekspertene.

- Risiko for lokale effekter

Ekspertene konkluderer samtidig med at det er risiko for at det kan oppstå lokale effekter av overgjødsling hvis vannutskiftningen er dårlig.

- Selv om økte næringssaltverdier ikke har blitt målt i de frie vannmasser i oppdrettsintensive områder (unntatt i umiddelbar nærhet til merder), kan det være risiko for lokale effekter av overgjødsling i områder med dårligere vannutskiftning, heter det i rapporten.

- Basert på de data som er tilgjengelige over biologiske og kjemiske parametere har vi vanskelig for å se at næringssaltutslippene fra fiskeoppdrettsanlegg i både Hardangerfjorden og Boknafjorden (med Ryfylkefjordene) har noen store effekter på det marine gruntvannsmiljøet eller på pelagiske algeoppblomstringer, konkluderes det i rapporten.

Les også: Ny rapport om vannkvaliteten i Rogaland 02.12.2011
Les også: God plassering gir begrenset overgjødsling 18.06.2010

Ekspertgruppen har vært ledet av professor Stein Fredriksen, Universitetet i Oslo. De andre medlemmene har vært førsteamanuensis Kjersti Sjøtun, UiB, professor Yngvar Olsen, NTNU, seniorforsker Trine Dale, NIVA, seniorforsker Vivian Husa, Havforskningsinstituttet, seniorforsker Hartvig Christie, NIVA og seniorforsker Hein Rune Skjoldal, Havforskningsinstituttet.