PD hos Lerøy Hydrotech

Del saken

Lerøy Hydrotech AS har fått påvist Pancreas Disease (PD) på lokalitet Kråkøya i Aure kommune.

Det er påvist smitte av virussykdommen Pancreas Disease (PD) på oppdrettsanlegget 30016 Kråkøya, tilhørende Lerøy Hydrotech AS i Aure kommune, melder Mattilsynet. Det var oppdrettsfirmaets egen fiskehelsetjeneste som varslet Mattilsynet om mistanken den 30. november 2011.

Mattilsynet varsler pålegg om utslakting av fisk

PD er en fiskesykdom med store økonomiske konsekvenser. Den påvises regelmessig i oppdrettsanlegg sør for Hustadvika. Mattilsynet og oppdrettsæringen ønsker ikke at sykdommen spres nord for Hustadvika, i et område som stort sett har vært fri for sykdommen.

Lokalitet 30016 Kråkøya er nå isolert fra annen oppdrettsvirksomhet. Mattilsynet har inspisert lokaliteten og tatt ut prøver og diagnosen er bekreftet fra Veterinærinstituttet. Det er varslet vedtak om at fisken skal tas opp fra lokaliteten for å redusere mulighet for smitteoverføring fra smitta fisk, opplyser Mattilsynet.

Pancreas Disease (på norsk: pankreassykdom) er en sykdom som kun rammer laksefisk, og utgjør ingen risiko for mennesker, presiserer Mattilsynet.

Funn av virus etter rutinekontroll  

Selskapet har vært svært opptatt med å forebygge mot spredningen av PD sykdommen fra sør til Midt-Norge ved blant annet å være pådriver for å få etablert «Nordmørsmodellen» og «stopp PD gruppen» i Midt-Norge. I den sammenhengen har havbruksnæringen i Midt-Norge opparbeidet en omfattende overvåking og screening av fisk for tidlig å oppdage fiskesykdommer, skriver Lerøy Seafood Group ASA i en børsmelding. 

Lerøy Hydrotech AS er et 100 prosent eid datterselskap av Lerøy Seafood Group ASA og driver med produksjon av laks på Nordmøre.

Den 30. november ble selskapet varslet om svakt positiv treff for PD virus på 8 av 20 stk fisk fra lokalitet Kråkøya i Aure kommune. Påvisningen kom etter en rutinekontroll utført av selskapets fiskehelsepersonell. Mattilsynet ble rutinemessig varslet. Nye uttak av fisk for nærmere analyse ble gjort den 1. desember. 

Fisken viser ingen ytre tegn på sykdom eller forhøyet dødelighet, opplyses det i meldingen.

Som et ledd i bekjempelsesstrategien mot PD i regionen og for å unngå overføring av smitte til annen produksjon i området, vil selskapet i samråd med Mattilsynet vurdere utslakting av hele biomassen i løpet av de nærmeste ukene, heter det videre i meldingen fra selskapet.

Beholdning på lokaliteten utgjør i størrelsesorden 1.192 tonn og en bokført verdi på MNOK 33.