- Norskekysten er som skapt for havbruk

Del saken

- Norskekysten er som skapt for havbruk, sier miljødirektør Aina Valland i FHL, etter at en ekspertgruppe nylig la frem sin rapport om næringssalt i norske kystområder.

Utslipp av næringssalt fra matfiskproduksjon (fiskeoppdrett) har ikke negative konsekvenser for vannkvaliteten i norske fjorder. Det viser en fersk miljørapport fra en ekspertgruppe som ble nedsatt av Fiskeri- og kystdepartementet i samråd med Miljøverndepartementet.

Hovedkonklusjonene i rapporten som Fisk.no omtalte for et par dager siden, viser at det ikke er funnet målbare endringer i næringssaltkonsentrasjonene, verken sommer eller vinter, i de to fjordene Boknafjorden og Hardangerfjorden, som er vektlagt i rapporten.

Les også: - Ikke målbare effekter av fiskeoppdrett 05.12.2011

Friske fjorder med havbruk

- Det er en hyggelig rapport å lese og ikke minst viktig. Fiskeri og havbruknæringens landsforening har som miljøpolitisk målsetting at vår sjømatproduksjon skal være bærekraftig, sier miljødirektør Aina Valland i FHL i en pressemelding.

Selv om lokale effekter ikke kan utelukkes, viser målingene at verdiene ligger langt innenfor det man vil karakterisere som meget god vannkvalitet i de alle fleste tilfeller. I følge rapporten er mye av forklaringen på dette den enorme utskiftingen av vannmasser i fjordsystemene.

- Vannmassene bidrar til en meget stor transport av næringssalter. Bidraget fra matfiskproduksjon er for små til å forårsake eutrofiering, i følge ekspertgruppen. Norskekysten er med andre ord som skapt for sjømatproduksjon, sier Valland.

Gode lokaliteter

Et av punktene i miljørapporten påpeker negative effekter lokalt dersom ikke lokalitetene er godt nok egnet.

- Det viser at myndighetene må legge til rette for at næringsaktørene får tilgang til lokaliteter som er godt egnet. Det tas i dag jevnlig prøver fra bunnforholdene. De viser svært gode resultater. Vi ønsker en god dialog med miljømyndighetene for at overvåkningen skal bli mest mulig hensiktsmessig, kommenterer Aina Valland.

Mer om eutrofiering 

  • Eutrofi betyr næringsrik  og brukes i sammenhenger hvor man beskriver vannmiljø og plantevekst.
  • Økt tilførsel av næringssalter kan føre til masseoppblomstringer av planktonalger og dermed økt mengde organisk materiale i et økosystem. I ekstreme tilfeller kan dette føre til en overgjødsling som kan medføre at tett planteplanktonvekst hindrer sollys i å trenge ned i dypere vannlag. Nedbrytningen av planteplanktonet kan redusere oksygeninnholdet til et kritisk nivå, som igjen kan medføre at enkelte organismer dør.
  • Uønsket eutrofiering betegner en tilstand hvor vannmassene tilføres mer næring enn det som kan assimileres i næringskjedene slik at sedimentasjon øker.