Mistanke om PD hos SalMar

Del saken

Det er mistanke om virussykdommen Pancreas Disease (PD) på oppdrettsanlegget 24115 Singsholmen, tilhørende Salmar Farming AS i Hitra kommune.

Det var oppdretters egen fiskehelsetjeneste som varslet Mattilsynet om mistanken den 9. desember 2011, melder Mattilsynet.

Lokalitet Singsholmen er nå isolert fra annen oppdrettsvirksomhet. Mattilsynet har inspisert lokaliteten og tatt ut prøver og avventer svar fra Veterinærinstituttet. Totalt er det i overkant av 2 millioner fisk på lokaliteten, fordelt på 8 merder. Fisken ble satt i sjøen i 2011.

Nærmeste lokaliteter er 10223 Bremnesvaet (Marine Harvest) som ligger 9,2 km unna, lokalitet Gjelsøya (SalMar Farming) som ligger 10,8 km unna og lokalitet Håøya (Marine Harvest) som ligger 16,8 km unna.

PD er en fiskesykdom med store økonomiske konsekvenser. Sykdommen rammer kun laks og annen laksefisk og utgjør ingen risiko for mennesker. Pankreassykdom påvises ikke sjelden i oppdrettsanlegg sør for Hustadvika.

I dagens strategi for håndtering av nye PD-tilfeller, ligger at Mattilsynet og oppdrettsæringen ikke ønsker at sykdommen spres nord for Hustadvika, i et område som stort sett har vært fritt for sykdommen. Derfor blir anlegg nord for Hustadvika, hvor det påvises PD, av Mattilsynet pålagt rask utslakting av biomassen.