Lusenivået nesten halvert

Del saken

Lakselusnivået i oppdrettsanleggene var i høst langt lavere i snitt enn de foregående år.

- Alle regioner har ligget godt under tiltaksgrensen, og i noen regioner ser vi en klart bedre situasjon i høst enn i fjor på samme tid, sier Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynets oversikt viser at lakselusnivået på landsbasis har vært på rundt 0,3 i månedene september til november.

- Dette er nærmest en halvering sammenlignet med i fjor. Det viser at oppdretterne har gjort en god innsats, de er mer koordinerte og dette har gitt lavere lusenivå, sier Landsverk.

Det finnes unntak, og det største var i Finnmark.

- I Finnmark var det et høyere nivå enn tidligere år. Noen anlegg fikk ikke behandlet i tide, og dermed steg lusemengden kraftig. Dette trakk opp snittet for hele fylket. Anleggene har behandlet, og lusesituasjonen er tilbake til normalen med lavt nivå, sier Landsverk.

Samtidig som Mattilsynet rapporterer om mindre med lakselus i oppdrettsanleggene nå i høst, melder Havforskningsinstituttet at infeksjonstrykket på villfisk har forverret seg i enkelte områder i 2011.

Les også: - Mye lakselus i 2011 15.12.2011

Færre behandlinger

Totalt har det vært færre behandlinger mot lakselus i anlegg for oppdrett av laks og ørret i høst enn på samme tid i fjor, men i enkelte områder har det vært flere behandlinger, som for eksempel i Namdalen.

Hovedårsaken til økt antall behandlinger i noen områder, er blant annet at oppdretterne bruker bademidler. Disse har ikke samme langtidseffekt som fôrmidler. Bademidler brukes der lakselusen har nedsatt følsomhet for fôrmidler eller at man sparer på fôrmiddelet for å kunne bruke det ved senere behandlinger. I nordlige strøk behandler man fremdeles relativt mye på grunn av høy sjøtemperatur. 

Villfisk

På tross av at landsgjennomsnittet er lavere på oppdrettsfisken i år enn i fjor, viser overvåkningen Havforskningsinstituttet har gjort på oppdrag fra Mattilsynet at det er områder som har mye lus både i anleggene og på villfisken. 

- I vår var det høyt smittepress under utvandring av villsmolten i Hardangerfjorden, i Sognefjorden og ytterst i Trondheimsfjorden. Andre steder ser det ut til at det var lavt lusepress under utvandringen, forteller Landsverk.

Formålet med våravlusingen ble ikke oppnådd alle steder i år.

- Vi forventer at næringen tar grep, slik at målet om minst mulig lus under smoltutvandringen neste vår oppnås, sier Landsverk.

Forbereder innsats i 2012

Mattilsynet kommer til å ha like høy aktivitet på luseområdet neste år.

- Det er ikke tid for noe hvileskjær. Både Mattilsynet og oppdretterne må samarbeide og gjøre de riktige tiltakene for å holde nivået lavt slik at lusenivået ikke går utover villfisken, presiserer Landsverk.

Oppdretterne har sagt de vil få ned lusemengden mest mulig før vinteren, slik at det er lavt på våren når villsmolten vandrer ut. - Våren er en svært kritisk tid, og vi forventer at oppdretterne gjør ord om til handling. Mattilsynet kommer til å ha tettere dialog med både store og små selskaper neste år. I tillegg kommer det en ny lakselusforskrift i 2012, som vil gi Mattilsynet bedre virkemidler. 

De to soneforskriftene for lakselus som Mattilsynet har innført er under evaluering.

- Evalueringen skal være ferdig på vårparten, og vi vil da kunne se hvilken effekt de har hatt og hva vi må gjøre for at de skal bli enda bedre, avslutter Landsverk.