– Helga neglisjerer faglige råd

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen varsler fortsatt vekst i lakseoppdrett i 2010, med 5 prosent økning hos eksisterende anlegg.

Det møter reaksjoner fra NJFF og Norske Lakseelver.

Dette skjer stikk i strid med anbefalinger fra en rekke involverte direktorat og tilsyn, mener organisasjonene Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Norske Lakseelver.

– Pedersen handler dermed i strid med akvakulturlovens formålsparagraf som forutsetter en miljømessig bærekraftig oppdrettsvirksomhet, uttaler informasjonssjef Espen Farstad i NJFF og Torfinn Evensen i Norske Lakseelver i en pressemelding. De spør seg hva statsråden egentlig skal med fagfolk og -myndigheter, når rådene blir neglisjert:

– Fiskeridirektoratet har fått i oppdrag av Fiskeri- og kystministeren å utrede spørsmålet om en økning i oppdrettsvirksomheten i 2010. Fiskeridirektoratet konkluderer med at ”I en overordnet grovmasket vurdering av potensialet for en miljømessig bærekraftig kapasitetsøkning, anbefaler Fiskeridirektoratet å avvente ytterligere kapasitetsvekst i 2010.”

Denne konklusjonen bygger på uttalelser fra Havforskningsinstituttet, Mattilsynet, Direktoratet for naturforvaltning, Veterinærinstituttet og Statens Forurensingstilsyn. Likevel blir det entydige rådet oversett, konkluderer Farstad.

– Femten millioner flere laks i sjøen

– En økning på 5 prosent i økt maksimal tillatt biomasse kan tilsynelatende høres forsiktig ut, men omgjort i rene tall betyr det rundt 15 millioner nye oppdrettslaks i sjøen, og tilsvarende et sted rundt 48-50 nye konsesjoner. Dette vil medføre større problemer med å overholde de miljømål næringen er satt til å arbeide under, heter det i pressemeldingen.

– På tross av denne krystallklare anbefalingen velger altså Helga Pedersen å øke produksjonen av norsk oppdrettslaks dramatisk. Det er miljømessig uansvarlig, og i strid med akvakulturlovens formålsparagraf, påstår Evensen.

– I tillegg er det arrogant å først innhente faglige råd fra et bredt spekter av de fagmiljøer som er berørt, for så i neste omgang å handle stikk i strid med disse rådene, supplerer Farstad.

– Ulevelige lakselusproblemer

– Økningen vil medføre større utfordringer mht lakselus, og eventuelle rømminger blir mer dramatiske ved at det er mer fisk i merdene. Siden næringen i dag har for dårlig kontroll på lakselusa er det sannsynlig at økningen vil medføre en betydelig forverring av situasjonen – både med hensyn til den reelle avlusningen, og med tanke på behandling for å holde et lakselusnivå utenfor merdene som villfisken kan leve med på sikt, uttaler Evensen og Farstad.

– En økning i biomassen vil med sikkerhet også medføre større fare for resistensutvikling. Dels fordi dagens rutiner for avlusing er mangelfulle, og særlig ved økende biomasse i merdene og dels fordi en større mengde fisk, enten det er fordelt på eksisterende eller nye anlegg, øker sannsynligheten for å utvikle resistens, mener Farstad og Evensen.

– Av hensyn til sitt eget og regjeringens miljørykte, og av hensyn til de ville fiske-bestandene, bør Fiskeri- og kystministeren straks omgjøre sitt vedtak om vekst i oppdrettsnæringen i 2010, konkluderer Farstad og Evensen.