Undring over lakserømmingstiltak

Norges Fiskarlag setter et stort spørsmålstegn ved fiskeri- og kystministerens nyeste tiltak mot rømming av laks.

Leder Reidar Nilsen sier Fiskarlaget er enig i at det er viktig å intensivere arbeidet med å redusere rømming, men han mener tiltaket om en øvre grense på 200.000 fisk i hver oppdrettsmerd, vil få økte negative konsekvenser kystfiskere og andre.

- Departementets forslag vil føre til et stort behov for mange nye merder og oppdrettslokaliteter. Fortøyningssystemene, bare for en enkelt oppdrettslokalitet, kan omfatte flere tusen dekar sjøareal. All erfaring tilsier at dette vil vanskeliggjøre utøvelsen av fiske, og føre til økende konflikter langs kysten, sier leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, i en pressemelding.

Les også: Innfører tak på 200.000 fisk per merd 20.12.2011

Tvil rundt departementets vurderinger

Ved å sette et tak på maksimalt antall fisk i oppdrettsmerdene, håper departementet nå på å unngå de aller største rømmingstilfellene. På den andre siden vil antall uhell og rømminger sannsynligvis kunne øke, hvis oppdrettsfisken i stedet fordeles på et større antall mindre merder, frykter Fiskarlaget. 

Reidar Nilsen tror strengere krav til merder og driftsrutiner, ville ført til at en oppnådde minst like mye i forhold til rømmingsforebygging. Han setter også spørsmål ved at departementet ikke synes å ha vurdert konsekvensene fullt ut, før tiltaket ble besluttet innført.

- Vi håper departementet vil ha en bedre dialog med fiskere og andre berørte før de innfører slike tiltak i framtida, sier Nilsen.

Les også: Salmon Group støttar 200.000-regelen 27.12.2011
Les også: - Feil medisin mot rømming 20.12.2011