Krav til våravlusingen i 2012

Del saken

Kravene til våravlusingen av laks og ørret i oppdrettsanlegg i 2012, er noe annerledes enn ved tidligere våravlusinger.

Som tidligere omtalt av Fisk.no, har Fiskeri- og kystdepartementet fastsatt forskrift om våravlusing i 2012.

Les også: Samordnet våravlusing også i 2012 20.12.2011

Mattilsynet har nå kommet med en nærmere omtale av kravene i den nye forskriften.

Forskriften gjelder for alle oppdretterne fra og med Rogaland til og med Nordland. Hensikten er å gjennomføre samordnede behandlinger mot lakselus for å oppnå et lavest mulig smittepress mot utvandrende laksesmolt. Oppdrettsanleggene i disse områdene har de siste årene vært pålagt en slik samordnet våravlusing.

Endringer

De viktigste endringene fra tidligere våravlusinger er:

 • Oppdretterne skal selv fastsette tidsrommet for samordnet behandling innenfor nærmere bestemte datogrenser. Behandlingstidsrommet skal fastsettes slik at smittepresset mot utvandrende smolt blir lavest mulig.
 • Oppdretterne skal levere inn oppdatert luseplan innen 1. februar til Mattilsynet. Planen skal blant annet inneholde begrunnet angivelse av hvilke anlegg og hvilket tidsrom som er valgt for samordnet våravlusing.
 • Effekt av behandling skal inntre innenfor tidsvinduet for samordnet avlusing i henhold til planene. Dette innebærer blant annet at dersom det benyttes orale midler og disse ikke har hatt tilstrekkelig effekt innenfor dette tidsvinduet, må ny behandling gjennomføres umiddelbart.
 • Uavhengig av sjøtemperatur er det krav om telling av lakselus i alle merder i løpet av de siste 14 dagene før samordnet behandling.
   

Mer om forskriftsinnholdet

Plan for samordning i områder
Oppdretterne skal lage en plan for samordningen av behandlingene i forbindelse med våravlusingen og innarbeide dette i sine respektive luseplaner. Planen skal inneholde:

 • Informasjon om hvilke oppdrettsanlegg behandlingen skal samordnes med.
 • Angivelse av i hvilke tre uker den koordinerte behandlingen skal gjennomføres. Dette tidsrommet skal være innenfor den forskriftsbestemte perioden for samordnet behandling.
 • Valg avområde og tidsrom skal begrunnesut fra målet om at villakssmolten skal skjermes for lusesmitte under utvandringen.
   

Våravlusingsplanen skal inngå som en del av luseplanen som oppdretterne allerede er pålagt å ha etter § 6 i den nasjonale luseforskriften. (FOR 2009-08-18 nr 1095: Forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg (luseforskriften).

Oppdatert luseplan
Oppdatert plan for avlusing, som også omfatter våravlusingen, skal sendes Mattilsynet innen 1. februar.

Mattilsynet kan kreve endring i planen dersom vi vurderer den som ikke tilstrekkelig mht å ivareta målet om å verne villakssmolten under utvandringen. Dersom Mattilsynet har innvendinger, får oppdretterne tilbakemelding innen 15. februar.

Hvis planen mangler, kan Mattilsynet fastsette hvilke aktører som skal samordne seg med hverandre og tidsrom for behandling.

Periode for avlusing
Periodene for samordnet avlusing er:

 • F.o.m. Rogaland t.o.m. Møre og Romsdal: 16. mars – 20. april.
 • F.o.m. Sør-Trøndelag t.o.m. Nordland: 29. mars – 3. mai.
   

Innenfor disse grensene skal oppdretterne innen hvert samordningsområde spesifisere tre uker for gjennomføring av behandlingen.

Telling
Oppdretterne skal telle lus i alle merder i løpet av de siste 14 dagene før fastsatt tidsrom for samordnet behandling. Det er denne tellingen som avgjør om anlegget må delta i samordnet behandling.

Det skal telles lus selv om sjøtemperaturen er under 4 grader celsius.

Tiltaksgrense
Oppdrettsanlegg fra og med Rogaland til og med Nordland skal gjennomføre samordnet behandling dersom det er mer enn 0,1 lus av bevegelige stadier og voksne hunnlus ved telling innenfor de siste 14 dager før fastsatt tidsrom for avlusing.

Tiltaksgrensen er avgjørende for hvem som må være med på samordnet våravlusing. Grensen er satt lav for at flest mulig av anleggene skal være omfattet av kravet. Målet er å holde det totale antallet luselarver i sjøen så lavt som mulig når villakssmolten vandrer fra elvene og ut i sjøen.

Virksomheter som har mindre enn 0,1 lus ved telling de siste 14 dagene før fastsatt tidsrom for avlusing, men som passerer denne grensen i løpet av avlusingsperioden, trenger ikke å behandle, med mindre de overskrider den nasjonale luseforskriftens tiltaksgrense. (0,5 voksne hunnlus eller flere enn 3 bevegelige stadier).

Krav til effekt
En vellykket avlusing er definert som en avlusing med minimum 90 % reduksjon av lusetallet.

Etter en vellykket behandling i tidsrom for samordnet behandling gjelder tiltaksgrensen i den nasjonale luseforskriften, selv om antallet lus ikke er kommet under 0,1.

Hvis behandlingen ikke var vellykket, og man fortsatt har lusetall over tiltaksgrensen for våravlusingen (0,1 lus), må man behandle på nytt.

Dersom lusetallet før avlusing var så lavt at vurderingen knyttet til effekt er svært usikker, må oppdretterne ta kontakt med Mattilsynet. Mattilsynet vil foreta en faglig helhetsvurdering av avlusingen for å vurdere om avlusingen kan regnes som vellykket. Det er viktig at oppdretterne sørger for en kvalitetssikret evaluering, slik at grunnlaget for vurderingen er så god som mulig.

Bruk av orale legemidler
Dersom det benyttes orale midler skal tellingen skje i løpet av de siste 14 dagene før den orale behandlingen iverksettes. Dersom orale midler benyttes skal det i tillegg telles lus i alle merder midt i den fastsatte 3 ukers perioden for samordnet behandling for å foreta en evaluering av behandlingseffekten.

Effekten av orale legemidler må inntre i det planlagte tidsrommet for samordnet behandling. Oppdretterne må derfor ta hensyn til blant annet lave temperaturer når de velger å bruke slike midler. I de fleste tilfeller vil dette bety at lusefôret må gis fisken mange uker før det planlagte tidsrommet for samordning, for å sikre at behandlingseffekten inntrer i den fastsatte 3-ukersperioden.

Dersom det orale legemiddelet ikke har hatt tilstrekkelig effekt innenfor det planlagte tidsrommet for samordnet avlusning, skal oppdretteren umiddelbart iverksette alternativ behandling.

Unntak fra behandling

 • Vær: Hvis været fører til at behandlingen ikke kan gjennomføres som planlagt, skal Mattilsynet varsles straks. Behandling skal gjennomføres så snart det blir mulig.
   
 • Utslakting: Lokaliteter under utslakting trenger ikke å behandle dersom fisken vil være slaktet ut i løpet av det planlagte tidsrommet for samordnet avlusning, og det ikke vil utvikle seg kjønnsmoden hunnlus i dette tidsrommet.
   
 • Aktiv rensefisk: I noen områder er det erfaring med at rensefisk er aktiv også i perioden for våravlusing. Derfor er det en unntaksbestemmelse om at anlegg som har aktiv rensefisk kan unnlate å behandle. Forutsetning er at det ikke påvises voksne hunnlus ved siste telling før våravlusingen, og det ikke vil utvikles voksne hunnlus i tidsrommet for samordnet avlusing.
   
  Hvis oppdretterne ikke skal behandle fordi de har aktiv rensefisk, skal dette meldes inn til Mattilsynet umiddelbart etter pålagte telling i forbindelse med våravlusingen. Meldingen skal inneholde:
  • Dokumentasjon på at det ikke er voksne hunnlus ved telling i forkant av våravlusing.
  • Dokumentasjon på nok rensefisk av arter som er aktive ved rådende temperaturer.
  • Dokumentasjon på at rensefisken faktisk er aktiv. Slik dokumentasjon kan være kameraovervåking av adferden til rensefisken eller funn av lus i magene til rensefisk.
  • En vurdering av sannsynligheten for at det ikke vil utvikles voksne hunnlus i det planlagte tidsrommet. 
    

De som unnlater å behandle pga. aktiv rensefisk må telle hyppig og iverksette behandling umiddelbart dersom det begynner å utvikles kjønnsmodne hunnlus. Anlegg som bruker rensefisk kan ha en betydelig mengde bevegelige lus som raskt vil kunne utvikle seg til kjønnsmodne hunnlus dersom rensefiskeffekt svikter. 

Mattilsynet vil være spesielt oppmerksomme på slike anlegg både før, under og etter våravlusningen fram mot utvandring av villsmolt.

Tilsyn
Mattilsynet vil føre ekstra tilsyn i forbindelse med våravlusingen for å se til at planene følges og at målet med våravlusingen oppnås.