Oppdatert kunnskap om «ny» PD-variant

En «ny» variant av PD-virus ble beskrevet i forbindelse med diagnostisering av PD i Nord-Trøndelag, i Romsdal og på Nordmøre og i Sør-Trøndelag i fjor.

Som en oppfølging av disse utbruddene av PD (Pancreas Disease, norsk: Pankreassjuke), har Veterinærinstituttet gjennomført omfattende screeningundersøkelser og sekvenseringsstudier av tidligere virusisolater.

Den nye varianten av viruset, som beskrives som SAV2-lignende, er nylig også identifisert i forbindelse med økt dødelighet på laks på en lokalitet i Troms.

Les også: PD påvist hos SalMar i Troms 18.01.2012
Les også: Ny påvisning av ny variant av PD-virus 28.11.2011

Ikke gjort nye påvisninger

Som en oppfølging av utbruddene med den nye virusvarianten i 2011, ble det gjennomført omfattende screeningundersøkelser i områdene der viruset ble påvist. Det har ikke ført til funn av PD-virus i oppdrettsanlegg der det ikke har vært økt dødelighet, og det er ikke noe som tyder på at viruset er utbredt i fiskepopulasjoner nord for PD-sona, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Det er også gjennomført sekvenseringsstudier av isolater av PD-virus fra mange utbrudd både på regnbueørret og laks i 2011 og 2010. Disse undersøkelsene har avdekket at fem av utbruddene av PD i Møre og Romsdal i 2010 og tre tidligere i 2011 skyldtes den nye varianten. Utbruddene i henholdsvis 2010 og 2011 har vært innenfor avgrensede områder, noe som viser at det er risiko for smitteoverføring mellom nærliggende lokaliteter.

Utbrudd til nå kun på laks

Alle utbruddene har vært på laks, og det har vært kliniske sjukdomsutbrudd med økt dødelighet. Dette viser at den nye varianten av PD-virus kan gi alvorlige sjukdomsutbrudd på samme måte som det «vanlige» PD-viruset i Norge, SAV3, påpeker Veterinærinstituttet.

Det er også kjent at SAV3 kan gi varierende dødelighet ved utbrudd, og tilfeller uten tydelig økning i dødelighet er også registrert. Ulike forhold kan påvirke alvorlighetsgraden, slik som størrelsen på fisken, stresspåkjenninger, årstid/ vanntemperatur og annet.

Ukjent opprinnelse

Opprinnelsen til den nye varianten av PD-viruset er ukjent. Det kan ha sin opprinnelse i ville fiskepopulasjoner i Norge, eller det kan ha kommet inn i landet med import. Begge smitteveier er mulige. Det er ikke noe som tyder på at det SAV2-lignende viruset er utbredt i ville fiskepopulasjoner. Det samme gjelder det vanlige SAV3-viruset. De aller fleste utbruddene av PD kan forklares med nærhet til eller smittekontakt med oppdrettslokaliteter med PD, påpeker instituttet.

Dette er kunnskap som må vektlegges ved valg av strategi for å forebygge og bekjempe sjukdommen, fremholder Veterinærinstituttet.