Nesset får dispensasjon til slaktemerd

Fiskeri- og kystdepartementet imøtekommer Nesset Fiskemottaks klage om slaktemerd for oppdrettstorsk i Vikfjorden.

– Siden dette gjelder en tillatelse for slaktemerd fremstår risikoen for vill torsk som liten sammenlignet med betydningen Nesset Fiskemottak har for lokalsamfunnet og verdiskapning langs kysten, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Som hovedregel skal det ikke tillates oppdrett av torsk i gyteområder for vill torsk. Det kan i særlige tilfeller dispenseres fra dette. Etter regelverket kan lokaliteter klareres for akvakultur dersom det er miljømessig forsvarlig.

Klagebehandling

Nesset Fiskemottak AS søkte om tillatelse til å ha slaktemerd for torsk, det vil si merd for oppbevaring av levende torsk ved slakteriet, uten at fisken fôres. 

Fiskeridirektoratet avslo søknaden i vedtak 7. november 2011, men vedtaket ble senere påklaget. Fiskeridirektoratet opprettholdt sitt avslag i brev av 20. januar til Fiskeri- og kystdepartementet.

Fiskeri- og kystdepartementet har 6. februar imøtekommet klagen, og gir dispensasjon til oppbevaring av oppdrettstorsk i slaktemerd på lokalitet 12634 Innernesset i Flatanger.

Konkurs

Dispensasjonen kommer for sent for Nesset Fiskemottak AS, som nylig meldte oppbud etter at Sparebank1 Midt-Norge sa opp sitt utlånsengasjement. Fiskeridirektoratet sitt avslag var medvirkende til at banken ønsket å sikre sin posisjon som kreditor, ved å si opp engasjementet.

Nesset Fiskemottak har slaktet og videreforedlet oppdrettstorsk for Codfarmers ASA, og samarbeidet med det børsnoterte oppdrettsselskapet om utvikling av merkevaren STRØM.

Les også: Nesset Fiskemottak er konkurs 02.02.2012
Les også: Lanserer varemerket STRØM 14.10.2010 

Ser muligheter for ny drift

Både bobestyrer og banksjef ser nå gode muligheter for ny drift, etter at Fiskeri- og kystdepartementet innvilget dispensasjon for slaktemerder.

– Det er klart at dette vil lette arbeidet med å finne en løsning for å få i gang ny drift så snart som mulig, sier bobestyrer i konkursboet til Nesset fiskemottak, advokat Endre Gansmo Lysø, til Namdalsavisa.

Han vil ikke si noe om investorer står klar med kapital, men poengterer at departementets avgjørelse gir signaler om at det bør være mulig å få til en løsning.

Også konsernbanksjef Rune Malvik i Sparebank 1 Midt-Norge sier seg positiv til å være med på ny drift ved tidligere Nesset Fiskemottak.
 
– Svaret fra departementet styrker den holdninga vi som bank har hatt hele vegen. Hvis det nå kan bygges et solid økonomisk fundament gjennom nye investorer for fortsatt virksomhet, skal vi gjerne være med hvis vårt engasjement er ønsket, sier han til nettstedet.