Miljøfondet støtter 16 villaksprosjekter

Havbruksnæringens Miljøfond har gjennom to tildelingsrunder innvilget til sammen 8,8 millioner kroner i støtte til 16 villaksprosjekter landet rundt.

Aina Valland. Foto: Sjømat NorgeAina Valland. Foto: Sjømat NorgeProsjektene skal blant annet bidra til å ta ut rømt fisk fra utvalgte laksevassdrag.

Fondet har nå bevilget rundt 5,8 millioner i den andre tildelingsrunden etter at ordningen ble lansert i april 2011. Første gang ble det innvilget nærmere 3 millioner kroner til åtte villaksprosjekter. Noen  av disse prosjektene er fulgt opp med mer penger i andre runde.

- Vi har også denne gangen behandlet mange gode søknader, og det er flott å se at fondsmidlene fra lakseselskapene blir tatt i bruk til beste for villaksen, sier miljødirektør Aina Valland i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i en pressemelding.

Les også: Miljøfondet støtter åtte villaksprosjekter 18.08.2011

Dialog med miljømyndighetene

Tildelingene skjer regionvis på Vestlandet, i Midt-Norge og Nord-Norge. FHL har som før hatt dialog med miljøforvaltningen for å komme fram til en god prioritering av prosjekter.

De enkelte tilskuddene varierer, fra 36.000 kroner til 2,5 millioner kroner. Disse spenner fra mindre prosjekter knyttet til overvåkning og utfisking, til mer omfattende programmer som omfatter flere lakseførende vassdrag.

- Tiltakene gir resultater

Prosjektmidlene gir gode resultater. Et eksempel er Årøyelva i Sogn der innslaget av rømt fisk i elva har gått kraftig ned. Av 207 laks som ble fisket i 2011 var 7 rømt fisk, det vil si 3,5 prosent. Tilsvarende tall for 2010 var et fiske på 132 laks, herav 32 rømlinger. Et annet eksempel er Varpa i Nordland der innslaget av rømt fisk går ned, fremholder FHL.

- Ekstra hyggelig er det også å registrere at en rekke elver langs kysten melder om økt tilbakevandring av villaks fra havet og en god sesong for laksefiskerne i 2011. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at fangstene av laksefisk i elvene økte med 2 prosent og sjølaksefisket økte med 14 prosent fra året før, sier Aina Valland.

Nasjonale prosjekter

I tillegg til pengestøtten som er gitt regionalt, er det bevilget midler til utredninger av metoder for å skille rømt laks og villaks i elv og spore rømt laks tilbake til eier. Det er også bevilget midler til å lage en informasjonsfilm om uttak av rømt laks i elv.

Det er to tildelingsrunder per år. Neste søknadsfrist er 1. april.

Les også: Disse bedriftene står bak Miljøfondet 08.02.2012