Reetablering som planlagt i Ranelva og Røssåga

Veterinærinstituttet har nå kommet med en sluttrapporten etter de fem første årene av prosjektet med reetablering av laksestammene i Ranelva og Røssåga.

Den fokuserer på resultatene av de tiltakene som er gjennomført for gjenoppbygging av de lokale bestandene i vassdragene.

Ektoparasitten Gyrodactylus salaris L. ble første gang påvist i Ranelva i 1975 og i Røssåga med sideelva Leirelva i 1980. Høsten 2003 og 2004 ble det gjennomført en større bekjempelsesaksjon for å fjerne parasitten fra vassdragene.

Etter initiativ fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Fylkesmannen, ble det året etter besluttet iverksatt et prosjekt for å reetablere laksestammene i Ranelva og Røssåga, gjennom tilbakeføring av lokalt genetisk materiale fra den levende genbanken for vill laks på Bjerka.

Bestander basert på lokale genetisk materiale

Mål for reetableringsprosjektet i Ranelva og Røssåga 2005-2010 har vært å tilbakeføre og etablere bærekraftige bestander basert på lokalt genetisk materiale. Videre var det et mål å dokumentere utvikling og tilslag avtilbakeført materiale.

Les også: - Genbanken - en bank å stole på 28.01.2010

Strategien i reetableringsarbeidet har vært først å fortrenge og minimalisere effektene av fremmed fisk i vassdragene, og deretter å etablere flere påfølgende sterke årsklasser av laks basert på store utsettinger av øyerogn med god genetisk bredde. De to første årene ble det derfor satt ut smolt og 1-årig settefisk for å minimalisere effekter av fremmed fisk, mens de store utsettingene besto avøyerogn tilbakeført gjennom årlige utsettinger i årene 2006-2010.

Prosjektet ble i sin helhet finansiert av Statkraft mens Veterinærinstituttet har hatt faglig ansvar og prosjektledelse i prosjektperioden 2005-2010.

Sluttrapporten fra Veterinærinstituttet sammenstiller og oppsummerer resultater og utviklingstrekk i prosjektperioden 2005-2010. Det er tidligere utarbeidet årlige framdriftsrapporter (Moen et al. 2007, 2008, 2009, 2010).