Kirkenes Charr får bygge slakteri

Fiskeri- og kystdepartementet har omgjort Mattilsynets vedtak om å nekte Kirkenes Charr å bygge slakteri for røye i Ropelv ved Bøkfjorden i Sør-Varanger. 

Årsaken til at selskapet ikke fikk bygge slakteriet, var at Mattilsynet mente det var fare for at røye fra slakteriet kunne rømme ut i fjorden, som ligger 100 meter unna det planlagte slakteriet, dette også selv om røya skulle fraktes i lukkede rør fra det landbaserte oppdrettsanlegget og til slakteriet. Mattilsynet la vekt på at Bøkfjorden er en nasjonal laksefjord, og viste til vernebestemmelsene.

– Slik vi tolker forskriften så mener vi at det ikke er tillatt å etablere et lakseslakteri der, uttalte Lise Torkildsen i Mattilsynet til NRK i begynnelsen av januar i år.

Oppdretter får medhold i klage

Men nå har Fiskeri- og kystdepartementet gitt kirkenes Charr AS medhold i en klage på Mattilsynets vedtak, skriver NRK.

I vedtaket fra departementet står det at:

«Den aktuelle etablering anses ikke å være i strid med forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder.»

– Kjernen i saken er om det er rømningsfare fra slakteriet. Når det ligger 100 meter fra sjøen, og det er snakk om landbasert oppdrett, anser departementet forståelig nok at rømningsfaren er minimal. Derfor får selskapet medhold, sier stortingsrepresentant Helga Pedersen (Ap).

Saken sendes nå tilbake til Mattilsynet, som igjen må behandle saken og godkjenne opprettelsen av slakteriet.

Glad styreleder 

Styreleder i Kirkenes Charr AS, Frode Stålsett, er lettet over at selskapet endelig har fått medhold.

– Jeg er veldig glad for at Fiskeri- og kystdepartementet har gitt oss medhold i denne saken. Nå har vi fått store muligheter til å utvikle bedriften, sier Stålsett til tv2.no.

– Det gir oss nye muligheter til å jobbe enda tettere mot russiske miljøer for å utvikle bedriften. Det er også et viktig signal om at samarbeid over landsgrensene i barentsregionen skal være mulig å få til, sier Stålsett.