– Forventer et universitet med høy kvalitet

Statsråd Tora Aasland besøkte i dag UMB på Ås og diskuterte muligheter og utfordringer i forbindelse med sammenslåingen av NVH og UMB.

Det er planlagt sammenslåing av Norges veterinærhøyskole (NVH) i Oslo og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås, til det nye Universitetet på Ås. Videre er det planlagt at Veterinærinstituttet skal samlokaliseres med det nye universitetet.

– Sammenslåingen av Norges veterinærhøyskole (NVH) og UMB er en unik mulighet til å skape en ny og spennende institusjon med klar profil og internasjonalt fremragende fagmiljøer. Samarbeidet med Veterinærinstituttet og andre institutter på Ås vil gi store muligheter for å bygge et profilert og spennende universitet med høy kvalitet og internasjonal påvirkningskraft, sa Aasland.

Les også: Bergesen skal lede Ås-prosessen 03.03.2010

Nytt universitet fra januar 2014

I 2018 planlegger veterinærmiljøet på Adamstuen i Oslo å flytte til nye og framtidsrettede fasiliteter på Ås. Forutsatt startbevilgning på statsbudsjettet for 2013, har Fellesstyret for NVH og UMB anbefalt at det nye universitetet etableres fra 1. januar 2014.

Det nye universitetet skal ha spesielt ansvar for viktige områder som miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybar energi, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Det er et viktig samfunnsoppdrag, og vi har sterke fagmiljøer som har mye å bidra med i det fornybare og biobaserte samfunnet, nettopp fordi vår forskning er så godt tilrettelagt for å møte de globale utfordringene når det gjelder mat, helse, energi, klima, areal og miljø, understreket rektorene Yngvild Wasteson (NVH) og Hans Fredrik Hoen (UMB) overfor statsråden.

– Den faglig beste løsningen

I løpet av besøket fikk Tora Aasland en grundig presentasjon av universitetets samfunnsoppdrag, skisseprosjektet for veterinærfasilitetene og planene for nytt Senter for husdyrforsøk.

Aasland fikk også høre om ledende forsknings- og samarbeidsprosjekter blant annet innenfor bærekraftig akvakultur og på matområdet. Det nye universitetet har også ambisjoner om å bidra til innovasjon og næringsutvikling.

– Sammenslåingen av NVH og UMB er ikke den billigste løsningen, men den Stortinget og regjeringen mener er den faglig beste, sa Aasland.

For å få til dette minnet Aasland om noen viktige forutsetninger:

– Stortinget og regjeringen forutsetter at «de to institusjonene skal utvikle et nytt integrert universitet som ivaretar begge institusjonenes eksisterende fagmiljøer og utviklingsbehov, og som legger til rette for å utvikle både nye og etablerte tverrvitenskapelige fagområder. Det legges til grunn at veterinærutdanningen videreføres som et helhetlig profesjonsstudium».

– Sammenslåingen må innebære en reell integrering, og NVH kan ikke videreføres som en uavhengig enhet. Dette innebærer at miljøene på både NVH og UMB må være forberedt på endringer.

– Det at Veterinærinstituttet skal samlokaliseres sammen med ”Det nye universitetet”, gir ytterligere muligheter for faglige synenergier, fremholdt Aasland.

– Det nye universitetet må også videreutvikle det gode samarbeidet med andre, både innen næringsliv, instituttsektoren og akademia. Stortinget har særlig pekt på viktigheten av et tett samarbeid med Universitetet i Oslo om blant annet det biomedisinske feltet for å sørge for utviklingsbehovet i veterinærfaget, sa Aasland.

– Kapasitetsproblemer og forfall

Rektorene, på sin side, uttrykte bekymring for kapasitetsproblemer og forfall i allerede eksisterende bygninger på campusområdet.

Hoen legger til at det beregnede vedlikeholdsetterslepet på universitetet med de ærverdige gamle bygningene beløper seg til om lag to milliarder kroner. Hoen er bekymret for situasjonen, der kapasiteten på universitetet nærmest er sprengt og deler av den eldre bygningsmassen er stengt fordi det er uforsvarlig å oppholde seg i den.

– Store planer og betydelig forfall møter statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, når hun tirsdag 28. februar besøker UMB, skrev universitetet på sine nettsider i forkant av statsrådbesøket.