Kraftig resultatfall i SalMar

Arkivfoto: Merder på en av SalMars lokaliteter for fiskeoppdrett. Foto: SalMar ASA

Oppdrettskonsernet SalMar ASA fikk i 4. kvartal 2011 et resultat før skatt på 10,6 millioner kroner, mot 435,6 millioner kroner i 4. kvartal 2010.

Driftsresultatet (EBIT) ble på 41,9 millioner kroner i 4. kvartal 2011, mot 356,0 millioner kroner i 4. kvartal året før. Verdien av biomassen er i 4. kvartal 2011 oppjustert med 28,6 millioner kroner. Det fremgår av resultatrapporten for 4. kvartal 2011, som SalMar ASA la frem i dag.

Driftsresultatet før verdijustering av biomasse havnet på 63,3 millioner for 4. kvartal 2011, mot 346,0 millioner kroner i 4. kvartal året før.

SalMar-konsernet leverte et operasjonelt driftsresultat på NOK 63,3 millioner for fjerde kvartal 2011. I tillegg har SalMar tatt engangskostnader på NOK 50 millioner knyttet til en lokalitet i Midt-Norge hvor påvisning av PD-viruset i desember førte til utslakting av ca. 1,5 millioner laks. Driftsresultat etter engangskostnader ble derfor NOK 13,3 millioner. 

For året 2011 oppnådde SalMar et resultat før skatt på 160,5 millioner kroner, mot til sammenligning 1 260,8 millioner kroner i 2010.

Dridtsresultatet før verdijustering av biomasse havnet på 601,3 millioner kroner i 2011, mot 972,8 millioner kroner i 2010.

- Tilfredstillende resultater i Midt-Norge

Som i tredje kvartal bedrer segment Midt-Norge sin operasjonelle effektivitet sammenlignet med første halvår 2011.

- Hensyntatt en relativt lav kontraktsandel på ca. 20 prosent og et fortsatt forbedringspotensial ved bearbeidingsavdelingen ved InnovaMar, så leverer Midt-Norge tilfredsstillende resultater, skriver selskapet i rapporten.

Resultatet i SalMar Nord, som selger hele sitt volum i spotmarkedet, preges i betydelig grad av at ca. 50 prosent av volumet i kvartalet ble solgt i oktober da spot prisene var på sitt laveste nivå i kvartalet.

Som i tredje kvartal, og som kommunisert i tidligere kvartalsrapporter, er resultatet for segment Rauma påvirket av at fisk som slaktes i Rauma Gruppen i andre halvår 2011 fikk påvist PD viruset tidlig i fiskens livssyklus. Påvisningen har hatt en begrenset effekt på den biologiske utviklingen, men produksjonskostnaden per kilo for Rauma Gruppen i andre halvår 2011 ligger NOK 1-2 over nivået for første halvår 2011.

Driftsinntektene for SalMar-konsernet ble NOK 1 065,4 millioner i fjerde kvartal 2011 sammenlignet med NOK 1 149,7 millioner i samme kvartal i 2010.

Konsernets operasjonelle driftsresultat ble NOK 63,3 millioner mot NOK 346,0 millioner i samme kvartal 2010.

For SalMar Midt-Norge ga dette et driftsresultat per kilo sløyd vekt på NOK 3,73, for SalMar Nord-Norge NOK - 2,33 per kilo og for Segment Rauma NOK 0,23 per kilo.

Norskott Havbruk og Bakkafrost

SalMar eier 50 prosent av Norskott Havbruk AS som driver oppdrettsvirksomhet i Skottland, på Orknøyene og på Shetland. Virksomheten omsatte for NOK 248 millioner i kvartalet og fikk et driftsresultat før justering av biomasse på NOK - 6,9 millioner. Driftsresultat per kilo sløyd vekt ble i kvartalet NOK - 0,91.

SalMar eide ved kvartalets utgang 24,8 prosent av det færøyske børsnoterte oppdrettsselskapet P/F Bakkafrost. Selskapet leverte i fjerde kvartal et driftsresultat før biomassejustering på NOK 47,8 millioner. SalMars andel av resultatet etter skatt og biomassejustering ble på NOK 22,9 millioner. 

Les også: Resultatfall i Bakkafrost 28.02.2012

Salg i spotmarkedet trekker ned resultatene for Nord og Rauma

- Spotprisen på laks falt med i overkant av NOK 3 fra tredje til fjerde kvartal noe som i stor grad påvirker lønnsomheten til segment Nord og segment Rauma som har en ren eksponering til spot prisen. SalMar Nord solgte ca. 50 prosent av sitt volum i en måned hvor lakseprisen var under NOK 20 per kilo i snitt og rapporterer derfor et negativt driftsresultat for kvartalet, sier konsernsjef i SalMar ASA, Yngve Myhre, i en kommenterer.

- Vi er tilfreds med våre prestasjoner i Midt-Norge hvor vi hadde en kontraktsandel på ca 20 prosent, samtidig som vi fortsatt ser en positiv utvikling hva gjelder InnovaMar. Andre halvår har gitt positivt EBIT bidrag fra InnovaMar, og vi ser at anlegget er i ferd med å realisere effekter av økte volum og en bedre utnyttelse av bearbeidingsavdelingen. I den sammenheng ser vi betydelig potensiale for ytterligere skalaeffekter etter å ha inngått et slakte- og bearbeidingssamarbeid med Lerøy, noe som vil bli en betydelig bidragsyter til en bedre utnyttelse av InnovaMaranlegget i årene som kommer, sier Myhre.

- Når det gjelder gjennomført utslakting av fisk med påvist PD virus så vil SalMar gjennom 2012 og 2013 i stor grad kompensere for bortfall av dette slaktevolumet gjennom økt utnyttelse av frigjort MTB på andre lokaliteter. Dette vil kunne gjøres til en lav marginalkostnad slik at også noe av det økonomiske tapet vil bli kompensert for, avslutter Myhre. 

Slaktet 34.960 tonn i fjerde kvartal

SalMar konsern, inkludert 50 prosent av Norskott Havbruk AS, slaktet i fjerde kvartal rundt 34 960 tonn sløyd vekt fordelt på 22 880 tonn i Midt-Norge, 6 300 tonn i Nord-Norge, 4 020 tonn i segment Rauma og 3 760 tonn på Skottland/Orknøyene/Shetland. Som følge av PD utbruddet i region Midt i desember, kombinert med utsatt slakting tidlig i kvartalet på grunn av lave laksepriser, har SalMar flyttet over ca. 2000 tonn av slaktekvantumet fra 2011 til 2012.

SalMars nøkkeltall for resultatmåling under regnskapsstandarden IFRS er EBIT (driftsresultat) før justering av biomasse. Verdijustering av biomasse knytter seg til å verdsette biologiske eiendeler (biomasse) til virkelig verdi i stedet for kostpris. SalMar rapporterer EBIT før justering av biomasse for å kunne vise resultatet av driften i perioden.

Forventer 116.500 tonn i 2012

I 2012 forventer SalMar konsernet å slakte ca. 116 500 tonn sløyd vekt fordelt på ca. 72 000 tonn for SalMar Midt-Norge, ca. 19 000 tonn for SalMar Nord-Norge, ca. 13 000 tonn for segment Rauma, mens Norskott Havbruk har som mål å slakte ca. 25 000 tonn, hvorav SalMars andel er 50 prosent dvs. ca. 12 500 tonn. Dette representerer en samlet vekst på ca. 12 prosent fra 2011.

Etter kvartalets slutt har SalMar inngått et viktig industrielt samarbeid med Lerøy Seafood Group ASA (Lerøy) der SalMars InnovaMar-anlegg på Frøya vil levere slakte- og foredlingstjenester knyttet til laks fra Lerøy sine oppdrettsanlegg på Møre og Trøndelag. SalMar vil slakte et betydelig kvantum av fisk fra Lerøy samtidig som også en større andel av denne fisken skal bearbeides videre ved InnovaMar. Samarbeidet starter umiddelbart og de økte volumene som nå vil gå gjennom InnovaMar-anlegget vil gi synergier for både slakte- og foredlingsaktivitetene som SalMar har på anlegget. Spesielt foredlingsavdelingen vil øke sitt aktivitetsnivå og utnyttelsesgrad vesentlig fra 2011 til 2012. Samarbeidet innebærer også at SalMar Nord AS vil slakte all sin fisk hos Lerøy Aurora på Skjervøy i Troms. Det henvises til børsmelding av 23. februar for ytterligere informasjon.

Les også: SalMar og Lerøy skal samarbeide om slakting 23.02.2012

Vurderer de langsiktige utsiktene som gode

SalMar vurderer de langsiktige utsiktene for konsernet og for næringen fremover som gode, selv om en kan påregne kortsiktige svingninger som følge av tidvis ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet. Den globale markedsveksten på over 20 prosent i 4 kvartal 2011 viser at mange viktige markeder er i stand til å konsumere mer laks. Ultimo februar har lakseprisen økt til nivåer godt over det man så i andre halvår 2011. Selv om det forventes å være en relativt kraftig vekst i tilbudet av atlantisk laks i 2012 forventer SalMar at balansen mellom tilbud og etterspørsel samt laksens posisjon som en sunn og konkurransedyktig matvare vil føre til at lakseprisen over tid vil stabilisere seg på et nivå som vil gi de mest effektive oppdrettsselskapene en god inntjening.

Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsapport Q4 2011 - SalMar ASA (pdf) (norsk)
Quarterly report Q4 2011 - SalMar ASA (pdf) (english)
Presentasjon Q4 2011 - SalMar ASA (pdf)