Nedgang i bruk av lakselusmidler

Laks i oppdrettsmerd. Foto: Havforskningsinstituttet
Laks i oppdrettsmerd. Foto: Havforskningsinstituttet

Folkehelseinstituttet har nå lagt frem oversikter over salg av legemidler til fisk i 2011.

Salget av midler mot lakselus målt i kg, har blitt vesentlig redusert i 2011 sammenlignet med året før.

Salget av antibakterielle midler til laks og annen fisk viser en fortsatt nedgang fra 2010, mens salg av midler mot innvollsorm økte betydelig i forhold til 2010. Salget av soppmidler var tilnærmet uendret. Dette viser oppdatert statistikk fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI).

Tabellene 1 - 5 (under) viser salg av antibakterielle midler, midler mot lakselus, innvollsorm og sopp, samt bedøvelsesmidler brukt i norsk fiskeoppdrett i perioden 2002-2011. Tallene er basert på salg fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer.

Mindre resistensproblemer

Det var i 2011 en betydelig nedgang i bruk av alle virkestoffer mot lakselus med unntak av emamektin. Den største nedgang var i bruken av kitinsyntesehemmerne diflubenzuron og teflubenzuron, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

– Utviklingen i 2011 tyder på at resistens mot legemidler i norske lakseluspopulasjoner var under bedre kontroll enn i de to foregående årene, skriver Folkehelseinstituttet.

Resistensutvikling er årsaken til at forbruket av lakselusmidler fortsatt er høyt sammenliknet med 2008 og tidligere. Det er imidlertid en klar nedgang i forhold til 2009 og 2010 målt i antall kg. I 2011 var bruken av hydrogenperoksid redusert i forhold til de to foregående årene.

Problemer med lakselus varierer noe fra år til år. Noe av nedgangen i salget av midler mot lakselus kan derfor være et resultat av sesongmessige variasjoner, påpeker instituttet.

Salg av antibakterielle midler halvert

– Salget av antibakterielle midler ble mer enn halvert fra 2009 - 2011, og sett i forhold til biomasse produsert oppdrettsfisk er forbruket svært lavt, fremholder FHI.

Reseptbasert statistikk fra Mattilsynet for perioden 2000-2008, viser at salg av antibakterielle midler i økende grad har gått til behandling av nyere oppdrettsarter og spesielt torsk. Det var i denne perioden en sammenheng mellom økning i forbruket av antibakterielle midler til torsk og økning i biomasse torsk produsert. Data for salg per oppdrettsart foreligger ikke for 2011.

Salget av midler mot innvollsorm har vist en årlig nedgang siden 2004, men hadde en kraftig økning fra 2010 til 2011.

Forbruket av soppmiddelet bronopol i 2011 var tilnærmet uendret sammenlignet med 2010.

Tabelloversikter

I tabellene under finner en oversikter over salg av antibakterielle midler, midler mot lakselus, innvollsorm og sopp, samt bedøvelsesmidler brukt i norsk fiskeoppdrett i perioden 2002 - 2011.

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Florfenikol 205 154 111 202 302 139 166 303 275 336
Flumekin 5 60 4 28 7 18 1 1 0 0
Lincomycin/
Spectinomycin
(1:2)
50 66 70 43 57 20
Oksolinsyre 998 546 1035 977 1119 406 681 926 308 212
Oksytetracyklin 11 45 5 8 0 19 23 40 10 1
Totalt 1219 805 1159 1215 1478 648 941 1313 649 569

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans, bortsett fra for hydrogenperoksid)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Azametifos 66 18841) 3346 2437
Cypermetin 62 59 55 45 49 30 32 88 107 48
Deltametrin 23 16 17 16 23 29 39 62 61 54
Diflubenzuron - - - - - - - 1413 1839 704
Emamektin 20 23 32 39 60 73 81 41 22 105
Teflubenzuron - - - - - - - 2028 1080 26
Totalt 105 98 104 100 132 132 218 5516 6454 3374
Hydrogen-
peroksid
(tonn)
308
tonn
30712)
tonn
1927
tonn

1) Tallet er korrigert i forhold til fjorårets rapportering av «Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett» på grunn av manglende rapportering fra en grossist i 2009.
2) Endret 18. februar 2011 på grunn av korreksjon av innrapporterte tall.

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fenbendazol 8 2 23 78 27 1 0 0 0 0
Praziquantel 152 232 412 122 145 94 91 29 11 137
Totalt 160 234 435 200 172 95 91 29 11 137

Tabell 4. Midler mot sopp (kg aktiv substans)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bronopol 396 422 314 377 492 493 751 508 1020 1003
Malakittgrønt 8 4,53) 0,73) 0,93) 0,93) 0,83) 0,63) 0 0 0
Totalt 404 427 315 378 493 494 752 508 1020 1003

3) Har ikke gått til produksjon av matfisk.

Tabell 5. Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Benzokain 4) ca
500
ca
500
ca
500
ca
400
ca
400
ca
700
ca
800
ca
800
ca
800
ca
1000
Isoeugenol 5) 1 1,5 2,5 - 6,5 5 25 33 65 6
Trikainmesilat
(metakain)
827 699 737 960 1248 1269 2164 2379 2815 3449

4) Beregnet salg til fiskeoppdrett. Noe av solgt mengde benzokain kan ha blitt benyttet i humanmedisin.
5) Isoeugenol er bare brukt i forskning.

Kilde for tabeller: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2011.