- Viser at vi er på riktig vei

Oppdrettsnæringen gleder seg over at bruken av legemidler mot lakselus går ned.

- Dette er gledelig og det viser at vi er på riktig vei, sier Ketil Rykhus, nasjonal koordinator for næringens luseprosjekt.

I norsk lakseproduksjon er det først og fremst til behandling mot lakselus det benyttes legemidler. En oversikt som Folkehelseinstituttet nylig la frem, viser ta bruken av legemidler mot lakselus går ned.

Les også: Nedgang i bruk av lakselusmidler 02.03.2012

Havbruksnæringen arbeider for å holde lusenivåene lave, og med minst mulig bruk av legemidler. Dette av hensyn til fiskehelse, fiskevelferd og miljøet, skriver Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i en pressemelding.

- Vi kan bli enda bedre

- Tallene viser at vi er på rett vei, men vi kan fortsatt bli bedre. Næringen har en målsetting om vesentlig reduksjon i legemiddelbruken uten at lusenivåene kommer ut av kontroll. Innsatsen mot lakselus fortsetter derfor som planlagt, sier veterinær Ketil Rykhus, som leder det nasjonale luseprosjektet i havbruksnæringen.

En type lusemidler er kitinsyntesehemmere. Disse midlene har fått stor oppmerksomhet for de negative effektene disse stoffene kan ha på miljøet dersom de brukes i for store mengder eller på feil måte. De angriper skalldannelsen til lakselusa, og dermed også andre skalldyr som finnes i sjøen i nærheten av anlegg som behandles. Selv om myndighetene har tillatt disse legemidlene, ønsker havbruksnæringen å begrense bruken til et minimum.

Lavere lusenivåer

Det nasjonale prosjektet mot lakselus gir resultater. I fjor var lusenivåene langt lavere enn året før. Gjennom prosjektet er bedriftene blitt flinkere til å koordinere innsatsen og sette inn tiltak som gir god effekt, heter det i meldingen fra FHL.

- For enkelte legemidler, spesielt Slice, ser vi en økning i bruken i 2011. Dette er som forventet og har sammenheng med at vi velger å bruke bestemte legemidler gjennom året basert på erfaringer, anbefalinger og trender for hva som faktisk virker mot lakselusa, forklarer Rykhus. Slike behandlingsstrategier er planlagt i god tid og medfører at mengden av de ulike midlene svinger fra ett år til et annet.

Ved produksjon av laks benyttes kun legemidler som er godkjent av myndighetene, og all bruk skjer etter resept fra veterinær eller fiskehelsebiolog. Fra 1. januar i år rapporteres i tillegg all bruk inn til myndighetene ukentlig, fremholder FHL.

Les også: - Trygt å spise oppdrettslaks 04.03.2012
Les også: Ingen funn over fastsette grenseverdiar 04.03.2012

Flere årsaker til nedgang

Nedgangen i legemiddelbruken fra 2010 til 2011 skyldes flere forhold. For det første var 2011 et år hvor rensefisk (leppefisk) virkelig ble tatt i bruk i stor skala. Rensefisk er foreløpig det viktigste ikke-medikamentelle hjelpemiddelet næringen har mot lakselus. Rensefisk finnes naturlig langs kysten. Det er viktig å sørge for at fisket etter vill rensefisk foregår på en bærekraftig måte, slik at lokale stammer ikke beskattes for hardt. Havbruksnæringen er derfor aktivt med i myndighetenes forvaltning av fisket. Det er også startet oppdrett av rensefisk.

Overgangen til lukket presenning for medikamentell behandling mot lakselus har vist seg å være en suksess. De lave sjøtemperaturene vi så mange steder første delen av 2011 bidro også positivt. De høye sjøtemperaturene i fjor høst og så langt i vinter, ser imidlertid ut til å ha bidratt negativt. Lusemengdene går ikke ned så mye som normalt for den kalde årstiden. Antall behandlinger i fjor høst og så langt i vinter ligger derfor mange steder over det som var forventet, opplyses det i meldingen fra FHL.

Les også: Presentasjonene fra møte om rensefisk 27.02.2012

Leter etter flere løsninger

Det foregår et omfattende arbeid med utvikling av alternativer til legemiddelbruk og rensefisk. Det omfatter blant annet bruk av laser (optisk avlusing), permaskjørt (permanente «skjørt» rundt merdene for å begrense lusepåslagene), spyling (mekanisk avlusing), og miljøfôr (for å hemme lusepåslag).

- Miljøfôret er allerede i bruk og flere andre alternativer vil bli tatt i bruk kommersielt i løpet av et år eller to. Foreløpig har vi imidlertid ingen 100 prosent-løsninger. Flere metoder kan derfor bli brukt i kombinasjon for å holde lave lusenivåer uten bruk av legemidler, sier Rykhus.

Les også: Vil bruke laser til å bli kvitt lakselus 07.02.2012