Ny standard for laks og ørret på høring

Del saken

Standard Norge har lagt ut forslag til standard for enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon av laks og regnbueørret til høring.

Standarden er relevant for myndigheter, leverandører og alle aktører i verdikjeden, skriver Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i en pressemelding.

Arbeidet med standarden for verdikjede laks og regnbueørret er initiert av FHL. Edmund Broback har vært leder for utvalget som har utarbeidet forslaget.

Standard Norge har nå lagt forslaget for prNS 9417 ut på høring med høringsfrist 10. mai 2012.

Flere årsaker til ønsket om en standard

Bakgrunnen for ønsket om en slik standard er flerdelt:

• Behov for lik terminologi i alle ledd i verdikjeden
• Bedre kvalitet på data
• Sammenlignbare data
• Bedre utnyttelse av ressursene
• Bedre rapportering, oversikt og statistikk
• Bedre grunnlag for oppfyllelse av lover og forskrifter

Standarden angir definisjoner på en rekke områder og ledd i havbrukskjeden og beskriver metoder for målinger, beregninger og omregninger.

Den vil være relevant for myndigheter, leverandører og aktører som settefiskanlegg, brønnbåttransportører, matfiskprodusenter, slakterier og foredlingsanlegg, og alle som har nytte av sammenlignbare data og konsistent terminologi, fremholder FHL.

Verdikjede laks og regnbueørret

Standarden dekker verdikjeden laks og regnbueørret, men deler av den kan også være relevant for andre arter i akvakultur.

Definisjoner av teknisk karakter for flytende akvakulturanlegg er gitt i NS 9415 og for landbaserte akvakulturanlegg for fisk i prNS 9416 som også er på høring nå.

Se vedlagte presentasjon fra Standard Norge om omfang og innhold. Der framgår også informasjon om hvordan man kan gi innspill i høringsperioden.

Også standard for landbaserte anlegg på høring

Standard Norge har for tiden to standarder innenfor akvakultur på høring, skriver Standard Norge i en pressemelding.

  • NS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon. Høringsfrist 10. mai 2012.
  • NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk – Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, komponenter, byggefase, drift, brukerhåndbok og produktdatablad. Høringsfrist 20. mai 2012.

Nå har næringen mulighet til å laste ned standardforslagene fra Standard Norges nettsider og sende inn eventuelle kommentarer til høringsforslagene.

Forslag til NS 9417 omhandler standardisering av begreper, målemetoder og beregninger i oppdrett av laks og regnbueørret og vil bidra til bedre kvalitet på de dataene som samles inn. Bedre data vil igjen gi mer presise forskningsresultater, bedre lønnsomhet i næringen og bedre oppfyllelse av krav i lover og forskrifter. Standarden er relevant for alle i verdikjeden, skriver Standard Norge.

Forslag til NS 9416 er den første standarden for landbaserte akvakulturanlegg for fisk. Det finnes alt en standard for flytende oppdrettsanlegg. Standarden er av betydning for alle som eier, prosjekterer, bygger eller leverer hele eller deler til landbaserte akvakulturanlegg for fisk, opplyser Standard Norge.
Arbeidet er delvis finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet.

Mer om Standard Norge
Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro- og post- og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO. (Kilde: Standard Norge).