Reaksjoner og sanksjoner i akvakulturloven

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottok torsdag 26. april rapporten Administrative sanksjoner, reaksjoner og straff i akvakulturloven.

Rapporten vil være et viktig ledd i Fiskeri- og kystdepartementets etterkontroll med akvakulturloven. Loven har vært i kraft i vel fem år. En arbeidsgruppe ledet av stipendiat ved Universitet i Oslo, Jon Christian F. Nordrum står bak rapporten. Arbeidsgruppa ble nedsatt av Berg-Hansen i november 2011.

– Det er viktig at sanksjonsreglene som gjelder for havbruksnæringa er velbegrunnede, faglig forankra og i tråd med den alminnelige rettsfølelsen. Jeg ser fram til å ta denne rapporten med meg i det videre arbeidet med akvakulturloven slik at vi kan forbedre dagens system ytterligere, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

– Departementet vil følge opp arbeidsgruppas vurderinger når vi nå går videre med å utarbeide først et høringsbrev med forslag til endringer og deretter et lovforslag, sa Berg-Hansen videre.

Les også: Skal vurdere sanksjonsregler 21.11.2011

Arbeidsgruppens forslag til endringer

Arbeidsgruppen mener at sanksjons- og reaksjonsreglene i akvakulturloven er velegnede og hensiktsmessige reaksjoner ved overtredelse av loven. Reglene i akvakulturloven kapittel VII om straff, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt foreslås videreført, men at det likevel bør foretas visse endringer. I tillegg foreslår arbeidsgruppen at det bør innføres en samordningsbestemmelse som sikrer koordinering når forvaltningen skal ilegge sanksjoner etter forskjellig lovverk.

Straff

I rapporten er det foretatt grundige vurderinger av lovgivningsvalget mellom straff og administrative sanksjoner. Arbeidsgruppen mener at akvakulturlovens regler om straff bør videreføres, men at straff bør forbeholdes alvorlige overtredelser. Videre foreslås det at det bør gå frem av loven, hvilke momenter som har betydning for om det foreligger en grov overtredelse.

Overtredelsesgebyr

Arbeidsgruppen foreslår videre vesentlige endringer i bestemmelsen om overtredelsesgebyr. Endringene er i stor grad inspirert av bestemmelsen om foretaksstraff i straffeloven 2005 § 27 og gjeldende straffelov, som også har dannet mønster for flere bestemmelser om overtredelsesgebyr i andre lover.

Etter arbeidsgruppens forslag kan det bare ilegges overtredelsesgebyr til foretak. Personer må forfølges med straff. I forslaget er det gitt flere momenter som har betydning for om det skal ilegges overtredelsesgebyr og gebyrets størrelse. Arbeidsgruppen presiserer også at domstolen bør kunne prøve alle sider av et ilagt overtredelsesgebyr.

Arbeidsgruppen foreslår også at det skal forskriftsfestes et øvre tak for hvor store overtredelsesgebyr som fiskeridirektoratet kan ilegge. Etter gruppens vurdering vil overtredelsesgebyr som ev. blir ilagt etter forslaget ikke komme i strid med reglene om ”straff” i Grunnloven § 96. Arbeidsgruppen har også vurdert om overtredelsesgebyr er straff i den europeiske menneskerettskonvensjon, men viser i rapporten til at arbeidsgruppens forslag oppfyller de krav konvensjonen stiller.

Administrativ inndragning

Gjeldende overtredelsesgebyr er også brukt til å inndra nettofortjenesten en lovovertreder har hatt. Arbeidsgruppen foreslår at inndragning av fortjeneste blir regulert i en egen bestemmelse om administrativ inndragning. Bakgrunn for denne todelingen, er at inndragning og overtredelsesgebyr hviler på ulike begrunnelser. Inndragningens formål er å utligne den fordel en lovovertredelse har medført – helt uavhengig av årsaken til lovovertredelsen. Overtredelsesgebyret derimot – som hovedregel – skal virke preventivt overfor fremtidige lovovertredelser.

Arbeidsgruppen foreslår at vurderingen av hvilke kostnader som kan trekkes fra, kan standardiseres i forskrift. Det skal være en mulighet for oppdretter å bevise at kostnadene for han, har vært andre enn det som følger den standardiserte utregningen.

Samordning

I tillegg har arbeidsgruppen foreslått at en bestemmelse om samordning. Akvakulturnæringen reguleres av flere lover, og en hendelse kan føre til at flere lover brytes. Etter arbeidsgruppens syn er det da behov for at myndighetene samordner sin etterforskning og ileggelse av reaksjoner eller sanksjoner.

Les mer
Administrative sanksjoner, reaksjoner og straff i akvakulturloven - rapport (PDF)