Mattilsynet skal sjekke settefiskanlegg

Mattilsynet skal i løpet av 2012 og 2013 gjennomføre et nasjonalt tilsynsprosjekt på settefiskanlegg for laks og annen oppdrettsfisk.

Prosjektets hovedmål er å bygge kompetanse på vannkvalitet og vannbehandling i settefiskanlegg, samt fremme god dyrevelferd og respekt for dyr, melder Mattilsynet. Alle tilsynets regioner med anlegg for produksjon av settefisk deltar i prosjektet.

Vannkvalitet og kvalitet på settefisken

Settefiskproduksjon skjer i dag stor sett i lukkede anlegg på land, med høy intensitet. Forskning viser at det er en sammenheng mellom kvaliteten på vannet og kvaliteten på settefisken som produseres, påpeker Mattilsynet.

Høy tetthet sammen med lavt vannforbruk med tilsatt oksygen, kan føre til opphopning av karbondioksid i karet og redusert pH. Dette øker faren for metaller som aluminium i vannet, som i svært små konsentrasjoner kan ha negativ virkning på smoltkvaliteten.

Surt vann og aluminium kan øke følsomheten for lakselus, men dårlig vannkvalitet øker også følsomheten for fiskesykdommen infeksiøs pankreasnekrose (IPN) og forekomst av deformering av skjelett.

- Vil bygge kompetanse på vannkvalitet og vannbehandling

Det nasjonale tilsynsprosjektet vil bli brukt som pilot for å bygge kompetanse på vannkvalitet og vannbehandling. Å føre tilsyn med vannkvalitet er både faglig og forvaltningsmessig krevende, og Mattilsynet vil bedre og utvikle spisskompetansen på dette forvaltningsområdet, opplyser tilsynet.

Andre mål er å bli mer enhetlige, samt tydeliggjøre næringens ansvar og styrke befolkningens mulighet til å ta informerte valg. Prosjektet vil også bidra til å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr, mener Mattilsynet.

Som tilsynsmetode skal prosjektet benytte inspeksjon. Opplæring i å føre tilsyn med vannbehandling og vannkvalitet vil bli gitt før tilsynsperioden starter. Prosjektet skal planlegges i 2012, mens selve tilsynsperioden blir lagt til 2013. På grunn av regionforskjeller, kan tilsynene bli fordelt på våren og høsten i 2013.

Sluttrapporten vil bli lagt frem i løpet av våren 2014. Prosjektlederansvaret er lagt til regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane, som har mye tilsyn med fiskevelferd og gode kunnskaper på området, opplyser Mattilsynet.

Prosjektet begynner med et oppstartsmøte for prosjektgruppen 22.–23. mai i år.