- Mye lakselus på villfisken

De første resultatene fra årets overvåking av lakselus langs norskekysten, indikerer at det er mye lus i fjordene langs deler av Vest- og Midt-Norge.

Særlig ytterst i Hardanger- og Trondheimsfjorden er infeksjonspresset fra lakselus høyt. I Hardanger var det også høyt infeksjonstrykk under hovedutvandringen til laksesmolten, melder Havforskningsinstituttet.

- I Hardanger og delvis i Sognefjorden har utvandrende laksesmolt blitt utsatt for moderat høye infeksjoner, mens sjøørreten ytterst i Hardanger er svært høyt infisert, sier Pål Arne Bjørn som er prosjektansvarlig for lakselusovervåkingen ved Havforskningsinstituttet.

I de andre fjordsystemene som er undersøkt varierer infeksjonspresset noe, men generelt er det høyest i ytre områder og i oppdrettsintensive områder. Fra Nordland og nordover er overvåkningen nettopp igangsatt, derfor er det ikke resultater fra dette området i denne rapporteringen.

Les også: - Lite lakselus i anleggene 22.06.2012

- Mye lus i midtre og ytre Hardanger

Alt fra begynnelsen av mai når hovedutvandringen til laksesmolten skjer, ble det funnet høye infeksjoner på enkelte laksesmolt. Selv om lakselusinfeksjonen på vill laksesmolt i Hardangerfjorden er betydelig høyere i år enn det som tidligere er observert de fleste sesongene etter år 2000, er den sannsynligvis noe lavere enn i fjor, opplyses det fra instituttet.

- Mesteparten av laksesmolten som ble fanget i midtre og ytre del av Hardangerfjorden i mai hadde lakselus. Infeksjonen varierte fra uke til uke. Enkelte uker hadde relativt mye av smolten, det vil si mellom 7 og 46 prosent, mer enn 10 lus, og var dermed over det som sannsynligvis er grensen for hva små smolt kan overleve. Mellom 10 og 73 prosent hadde også mer enn 0,1 lus per gram fiskevekt, noe som sannsynligvis fører til begynnende fysiologiske problemer, sier Pål Arne Bjørn.

Også resultatene på sjøørret og fra «vaktburene», spesielt i midtre og ytre Hardanger, indikerer at infeksjonstrykket har vært moderat høyt under hovedutvandringen til laksesmolt i Hardangerfjordsystemet (uke 18-22), mener instituttet.

I begynnelsen av juni økte infeksjontrykket svært mye i midtre og spesielt i ytre Hardanger, forteller Bjørn.

- Store deler av sjøørretsmolten men også enkelte gytefisk, er sannsynligvis dødelig infisert med lakselus og må avbryte sjøoppholdet for ikke å dø. I uke 23 og 24 i juni, var mellom 85 og 98 prosent av undersøkt sjøørret i ytre Hardanger infisert. I gjennomsnitt hadde denne fisken henholdsvis 99 og 118 lus. En fisk hadde hele 470 lus, sier Bjørn.

I indre Hardanger er infeksjonen av lakselus betydelig lavere.

- Mye lus ytterst i Trondheimsfjorden

Sjøørreten i ytre Trondheimsfjord hadde svært høy lakselusinfeksjon allerede tidlig i juni, og infeksjonen er, som i 2011, den høyeste som noensinne har blitt registrert på denne lokaliteten. I Nord-Trøndelag har sjøørreten moderat forhøyede nivåer av lakselus, opplyser Havforskningsinstituttet.

I begge disse områdene er det trålt etter postsmolt av laks som skal analyseres.

Overvåking og rapportering av lakselus

Overvåkingen av lakselus langs norskekysten koordineres av Havforskningsinstituttet og utføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Også Rådgivende biologer (RB) og UNI Miljø bidrar.

Resultatene presenteres i en endelig rapport til Mattilsynet på slutten av året. Feltarbeidet i overvåkningsprogrammet gjennomføres fra slutten av april til høsten på utvalgte lokaliteter langs hele norskekysten. Denne første rapporten, inneholder foreløpige data fra Rogaland til Nord-Trøndelag for undersøkelsesperioden 29. april til 13. juni 2012.