- Ja til grønn vekst i havbruk

Havbruksnæringen er positiv til regjeringens forslag om salg av 45 nye «grønne» laksekonsesjoner i 2013.

- Havbruk er i dag den matproduksjonen som setter minst miljømessige fotavtrykk, og vi ønsker velkommen tiltak som kan gjøre næringen enda bedre, sier bransjetillitsvalgt Sveinung Sandvik i FHL.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening mener Norge har det beste grunnlag for å øke matproduksjonen gjennom havbruk. Det varslede salget av nye konsesjoner vil bidra til vekst og økt produksjon, noe som også er i tråd med behovet for økt tilførsel til markedene i over 100 land, skriver FHL i en pressemelding.

FHL mener også det er positivt at inntektene fra salget av konsesjoner for en stor del går til fylkeskommunene, noe som er rett og rimelig siden robuste lokalsamfunn er svært viktig for selskapene som driver sin virksomhet langs kysten.

Forslaget til grønne konsesjoner reiser samtidig en del spørsmål som trenger nærmere klargjøring fra regjeringen. Blant annet gjelder det hvilke kriterier grønne konsesjoner skal tildeles etter.

- Vi håper at vi unngår nok en konsesjonstildeling som i ettertid framstår som en "skjønnhetskonkurranse". Både for næringen og omverdenen er det langt viktigere at veksten oppleves som forutsigbar og ansvarlig, understreker Sandvik, som er tillitsvalgt for havbruksselskapene i Norge.

Han minner om at all matproduksjon medfører påvirkning av miljøet. I dette bildet står havbruksnæringen for relativt beskjedne miljømessige fotavtrykk, og næringen har gjort en rekke tiltak for å redusere miljøpåvirkningene ytterligere - blant annet gjennom omfattende teknologiutvikling, fremholder Sandvik.

- Vi oppfatter dette forslaget om "grønne" laksekonsesjoner som et godt insentiv for å ytterligere forbedre dagens produksjonsteknologi og dermed styrke en næring som kommer til å bli en enda viktigere bærebjelke for utvikling av velferdsstaten i tiårene som kommer, sier Sandvik.

FHL støtter regjeringens ambisjon om å gjøre Norge til verdens fremste sjømatnasjon, og at vekst i tilførsel og produksjon av sjømat må skje på ansvarlig vis. For næringen er det samtidig viktig at tilretteleggingen av vekst er fremtidsrettet og forutsigbar slik at alle bærekraftshensyn kan ivaretas, både miljømessige, økonomiske og sosiale hensyn, fremholdes det i meldingen fra FHL.

Les også: 45 nye laksekonsesjoner i 2013 11.11.2012