Skal finne årsaker til dødelighet

Veterinær Hogne Bleie (45) er fra november ansatt i Mattilsynet for å lede det nasjonale prosjektet «Hovedårsaker til tap av laks og ørret».

Formålet med prosjektet er å finne trender for dødelighetsårsaker hos en hel årsklasse laks og regnbueørret fra utsett til sjø og frem til slakting.

Det landsomfattende prosjektet er et samarbeid mellom laksenæringen og Mattilsynet, og er finansiert av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskingsfond (FHF).

Sykdom og dødelighet av laks og regnbueørret er en stor økonomisk og velferdsmessig utfordring som både Mattilsynet, oppdrettsnæringen og en rekke organisasjoner er fokusert på. En bedre innsikt i årsakene til dødelighet, vil gi en bedre forutsetning til å kunne sette i verk forbedringstiltak, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Prosjektet bygger videre på et pilotprosjekt som nylig ble gjennomført på en hel generasjon oppdrettsfisk i regionen Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene. Et hovedfunn i pilotprosjektet var at smoltkvalitet og håndtering av fisk begge ga høyere tap av fisk i matfiskfasen enn smittsomme sykdommer.

Det nasjonale fiskehelseprosjektet er underlagt Mattilsynets region Trøndelag og Møre og Romsdal, men Bleie vil ha sitt kontorsted ved Distriktskontoret for Nordfjord i Måløy.

Personalia
Hogne Bleie er utdannet veterinær fra Universitetet i Glasgow i 1994 og har i tillegg en Master of Science grad fra Institutt for Akvakultur ved Universitetet i Sterling. Bleie var etter endt utdannelse forsker ved Veterinærinstituttet i Bergen, der han jobbet innen diagnostikk, patologi, mikrobiologi og smittevern. De siste åtte årene har han jobbet med fiskehelse, dyrevelferd, produktutvikling, kvalitet og matvaresikkerhet i oppdrettsselskapene Pan Fish, Marine Harvest, Atlantic Cod Farms og nå sist i Codfarmers. Bleie har også hatt flere styreverv innen fiskeri- og havbruksnæringen.