Elektrisk sperre stoppet gjedda

Del saken

Den første sesongen med bruk av elektrisk fiskesperre for å hindre spredning av fremmede arter er avsluttet.

Så langt ser det ut som sperra i Telemarkskanalen har holdt gjedda unna innsjøen Bandak. Gjedde er en fremmed art som ikke hører hjemme i Telemark. Opprinnelig ble arten først introdusert i siste halvdel av 1700-tallet til Børsesjø i Skien kommune. Senere er den spredt til flere lokaliteter i Telemark, melder Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Nå er gjedda i ferd med å spre seg oppover i Skienvassdraget ved å følge båttrafikken gjennom slusene i Telemarks-kanalen. Arten har de senere årene spredt seg helt opp til den siste hindringen, Hogga sluse, før den får tilgang på store vannsystemer i Skienvassdraget.

- Kan bli et verdifullt verktøy

– Det er avgjørende for vassdraget og innsjøene at vi holder gjedda unna. Hvis gjedda etablerer seg ovenfor Hogga utgjør den en stor risiko for stedegne fiskearter som den unike storørretstammen i Bandak, sier Jarle Steinkjer i Direktoratet for naturforvaltning.

Etter en kjemisk behandling i oktober 2011, ble en elektrisk fiskesperre nedenfor Kjeldal sluse satt i funksjon i mai 2012. Etter første sesong ser det nå ut som fiskesperra har fungert etter planen. Det er ikke påvist gjedde ovenfor fiskesperra.

– Det er første gang vi bruker en elektrisk fiskesperre av dette slaget i Norge. Hvis de gode resultatene fortsetter, kan dette bli et verdifullt nytt verktøy mot spredning av fremmede arter i norske vassdrag, sier Steinkjer.

Spredt av mennesker

Gjedde er blitt spredt til mange nye lokaliteter i løpet av de siste 100 år, først og fremst på grunn av menneskelig aktivitet. Arten finnes naturlig i noen områder av landet, men kan gjøre store skade når den spres til områder hvor den ikke hører hjemme. Mange stedegne fiskebestander har gått sterkt tilbake som følge av introduksjon av gjedde, og det biologiske mangfoldet er blitt redusert, opplyser DN.

Store innsjøer, som Bandak øverst i Skienvassdraget, er leveområdet for en unik storørretstamme. Dersom gjedde blir spredt til dette området, er det stor fare for at storørretstammen vil bli vesentlig svekket og i verste fall utryddet. Spredningsmuligheten vil også øke i vesentlig grad, fremholder DN.

Det er også elvemusling utbredt i området. Denne arten har et parasittisk larvestadium, hvor den lever på gjellene på laks og ørret. Dersom gjedda reduserer bestanden av ørret i vesentlig grad, kan dette påvirke bestanden av elvemusling. Elvemusling er kategorisert som sårbar i den norske rødlisten.

Gjennomførte tiltak

I oktober 2011 ble det gjennomført en rotenonbehandling av området mellom Hogga sluse og Kjeldal sluse i Telemarkskanalen, samt i øvre del av Skoeelva i Langenvassdraget, for å stoppe spredningen av gjedde. Kjemisk behandling ble ansett som nødvendig for å hindre spredning av gjedde forbi de siste barrierene, før nye og store områder blir invadert.

For å hindre at gjedda igjen skal følge båttrafikken opp slusene, ble det vinteren 2012 etablert ei elektrisk fiskesperre nedenfor Kjeldal sluse. Elektrisk fiskesperre ble valgt ettersom det er båttrafikk i kanalen og derfor ikke mulig å benytte fysiske barrierer. Dette er den første elektriske fiskesperra i sitt slag i Norge. Den ble satt i funksjon i mai 2012 før båttrafikken og slusene ble tatt i bruk.

Ettersom målet med fiskesperra er å hindre spredning av fremmede arter, forutsettes det 100 prosent effektivitet.

Spredning av fremmede arter blir stadig en større trussel mot naturens mangfold. I ferskvannsøkosystemer regnes introduksjon og spredning av fremmede arter som den største trusselen, opplyser Direktoratet for naturforvaltning.

Les mer
Elektrisk fiskesperre ved Kjeldal - sluttrapport (Pdf - 11.24 MB)
Risikovurdering - fiskesperre (Pdf - 6.01 MB)
Smith-Root Fish barriers & Guidance (Pdf - 3.63 MB)