Blandet kvartal for Cermaq

Cermaq ASA oppnådde i 4. kvartal 2012 et resultat før skatt på 353,3 millioner kroner, mot 275,2 millioner kroner i 4. kvartal 2011.

Konsernets resultat preges av et sterkt resultat for fôrvirksomheten EWOS, samtidig som selskapet møtte et utfordrende laksemarked.

Cermaq rapporterte i fjerde kvartal 2012 en EBIT før verdijustering av biomasse og engangsposter på 11 millioner kroner (300 millioner kroner) på basis av sterk volumvekst i fôr, motvirket av lave laksepriser, særlig i USA og Japan.

EBIT før verdijustering av biomasse var 164 millioner kroner. For året under ett var EBIT før verdijustering av biomasse og engangsposter på 404 millioner kroner (1 369 millioner kroner), opplyser Cermaq ASA i en børsmelding.

Styret foreslår et utbytte for 2012 på 1,0 kroner per aksje.

– Akseptabelt resultat

– Resultatet i fjerde kvartal er akseptabelt sett opp mot markedssituasjonen i USA og Japan, sier konsernsjef Jon Hindar.

– Et utfordrende år for Cermaq avsluttes med et kvartal med sterk vekst og god drift i EWOS samt forbedrede produksjonskostnader i Mainstream i forhold til tredje kvartal. Det samlede resultatet understøtter vår strategi om å kombinere et ledende fôrselskap med en sterk oppdrettsvirksomhet, fortsetter Jon Hindar.

Cermaqs driftsinntekter var i fjerde kvartal 3 542 millioner kroner (3 285 millioner kroner). Omsetningen i EWOS økte med 16 prosent til 2 939 millioner kroner. Mainstreams omsetning var 1 181 millioner kroner, en økning på 2 prosent og skyldes større volumer motvirket av betydelig reduksjon i lakseprisene i USA og Japan. Bokførte engangsposter består i hovedsak av inntektsføring av badwill fra oppkjøpet av Cultivos Marinos Chiloé i oktober 2012.

EWOS

EWOS sitt salg av fiskefôr i fjerde kvartal havnet på 330 tusen tonn, en økning på 9 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2011. Veksten kom fra en økning på 13 prosent i Norge og 16 prosent i Chile. Driftsresultatet før verdijustering økte til 192 millioner kroner (157 millioner kroner) i hovedsak som følge av større volumer og høy kapasitetsutnyttelse.

– EWOS har levert sitt beste år noensinne med solide resultater også i fjerde kvartal. Organisasjonens kompetanse innen produktutvikling, innkjøp, produksjon og logistikk er avgjørende for å oppnå slike resultater. Den sterke volumveksten bekrefter også anerkjennelse fra selskapets kunder, sier Jon Hindar.

Les også: Kjell Bjordal slutter som COO i EWOS 21.12.2012

Mainstream

Mainstream rapporterte for kvartalet et negativt driftsresultat før verdijustering av biomasse og engangsposter på 146 millioner kroner (positivt 157 millioner kroner). Salgsvolumet var 46,7 tusen tonn (41,2 tusen tonn). Driftsresultatet per kilo sløyd vekt var et tap på 3,1 kroner (overskudd på 3,8 kroner). Cultivos Marinos Chiloé (CMC) som ble kjøpt i oktober 2012, har blitt konsolidert inn i regnskapet med effekt fra fjerde kvartal.

– Nedgangen i resultatet skyldes først og fremst lave salgspriser i alle markeder i forhold til fjoråret og nedgang i USA og Japan i forhold til tredje kvartal. Produksjonskostnadene i fjerde kvartal var høyere enn i fjor, men forbedret drift sikret en positiv utvikling i forhold til tredje kvartal 2012, opplyses det i meldingen fra Cermaq.

Driftsresultat før verdijustering og engangsposter per kilo sløyd vekt var for Mainstream Chile et tap på 5,3 kroner (overskudd 7,7 kroner), for Mainstream Canada et tap på 6,2 kroner (overskudd på 0,1 kroner) og for Mainstream Norge et overskudd på 1,5 kroner (tap på 1,3 kroner). Resultatet for Norge er sammensatt av Nordland med et driftsresultat per kilo sløyd vekt på 3,4 kroner (0,4 kroner) og Finnmark med et tap på 0,1 kroner (tap på 3,2 kroner).

– For atlantisk laks har prisforskjellen økt ytterligere mellom Europa og Amerika og dette har slått sterkt ut i Mainstreams resultater i Canada og Chile. I denne krevende markedssituasjonen er jeg fornøyd med den operasjonelle driften i alle Mainstreams selskaper inkludert den gode integreringen av Cultivos Marinos Chiloé i Chile, avslutter Jon Hindar.

Les også: Bekrefter PD hos Mainstream 05.02.2013

Utbytte

Styret i Cermaq vil foreslå et utbytte for 2012 på 1,0 kroner per aksje, tilsvarende 40 prosent av justert nettoresultat, hvilket vil gi et samlet utbytte på 93 millioner.

– Til tross for oppkjøpet av CMC og betydelig ekspansjon i et krevende marked, har Cermaq en sterk finansiell posisjon og fortsatt betydelig kapasitet med en diversifisert lånestruktur og en egenkapitalandel på 47 prosent, fremholdes det i meldingen fra selskapet.

Ved årsskiftet solgte Cermaq ASA sin eierandel på 12,34 prosent i Aqua Gen AS til Aqua Gens majoritetseier EW Group GmbH for 70 MNOK. Selskapet opplyste da at transaksjonen vil gi en bokført gevinst under netto finans på 56 MNOK i 4. kvartal 2012.

Fremtidsutsikter

– Den nåværende markedssituasjonen for atlantisk laks forventes å fortsette i noen måneder og vil fortsatt ha negativ effekt på inntjeningen i Canada og Chile. Imidlertid ventes gjeldende ubalanse mellom Europa og Amerika å jevnes ut i løpet av 2013. Mainstream forventer et salgsvolum for 2013 på 150 tusen tonn, 25 prosent opp fra 2012. Dette skyldes vekst i Chile som delvis kommer fra det nylige kjøpet av Cultivos Marinos Chiloé, heter det i meldingen fra Cermaq.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q4 2012 - Cermaq ASA (PDF)

Presentasjon Q4 2012 - Cermaq ASA (PDF)